Informace o zpracování osobních údajů

I. Identifikace správce, subjektu údajů a kontaktní údaje

 1. Správcem osobních údajů subjektů údajů, tedy tím, kdo určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj, je Masarykova univerzita se sídlem Žerotínovo náměstí 617/9, Brno-město, 602 00 Brno, veřejná vysoká škola zřízená podle zákona o vysokých školách, IČO: 00216224, DIČ: CZ00216224 (dále jen „Správce“).
 2. Masarykova univerzita v rámci svého hlavního poslání svobodně a samostatně uskutečňuje vzdělávací a v souvislosti s ní vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost a s nimi související činnosti.
 3. Kontaktní údaje Správce pro záležitosti týkající se Letního příměstského tábora MjUNI: Barbora Novotná, e-mail: barbora.novotna@rect.muni.cz; tel.: 770 186 124.
 4. Kontakt na pověřenkyni pro ochranu osobních údajů Správce: Mgr. Iva Zlatušková, tel.: 549 49 4151, 603 289 580, e-mail: poverenec@muni.cz. Na pověřenkyni se můžete obrátit v případě, že budete mít jakékoliv dotazy či požadavky ke zpracování a ochraně osobních údajů nebo k uplatnění svých práv.
 5. Subjektem zpracování osobních údajů jsou účastníci tábora, případně jejich zákonní zástupci.

II. Zpracovávané osobní údaje

 1. Správce zpracovává tyto osobní údaje účastníků a jejich zákonných zástupců:
  1. identifikační údaje účastníka – jméno, příjmení, věk v době konání tábora
  2. údaje o zákonných zástupcích – jméno, příjmení, telefon, e-mail, uvedení další kontaktní osoby;
 2. Správce dále zpracovává o účastnících, u kterých k tomu zákonný zástupce udělil prostřednictvím přihlašovacího formuláře samostatný souhlas, i tyto údaje:
  1. osobní údaje zvláštní kategorie, resp. údaje o zdravotním stavu – informace o pohybovém omezení, alergii, chronickém onemocnění, pravidelně užívaných lécích, speciálních požadavcích na stravu, poruše autistického spektra a jiných. Tyto údaje jsou využity pro jednorázové posouzení zdravotního stavu účastníka vzhledem k účasti na táboře, slouží k preventivní ochraně zdraví účastníka a též jako informace pro ošetřujícího lékaře v případě náhlé zdravotní indispozice v průběhu programu tábora. Údaje zvláštní kategorie mají k dispozici pouze odpovědné osoby přímo se podílející na daném programu tábora a jsou zpracovávány výhradně po dobu konání tábora;
  2. obrazové a zvukové záznamy z činnosti tábora, tedy fotografie a videa.

III. Účel, právní základ a doba zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. GDPR, dále jen Nařízení) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen Zákon).
 2. Správce osobní údaje zpracovává v rozsahu nezbytném pro pořádání tábora, a to konkrétně pro následující účely:
  1. evidence účastníků tábora;
  2. kontaktování účastníka a jeho zákonných zástupců při zajištění činností v souvislosti s pořádáním programu tábora a účasti na něm;
  3. zajištění relevantní odborné pomoci v případě náhlé zdravotní indispozice či jiných nepředvídatelných událostí;
  4. dokumentace a informování o činnosti tábora;
  5. statistické a další zpracování informací o účasti na táboře.
 3. Zpracování osobních údajů v programech MjUNI je nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené mezi MUNI a zákonným zástupcem, osobních údajů zvláštní kategorie a obrazových a zvukových záznamů činnosti tábora.
 4. Právním základem zpracování informací o jeho zdravotním stavu a zpracování audiovizuálních záznamů je souhlas zákonného zástupce účastníka se zpracováním těchto osobních údajů.
 5. Doba zpracování osobních údajů, jejichž zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, která je uzavřena s právním zástupcem účastníka tábora, je 3 roky.
 6. Souhlas se zpracováním osobních údajů zvláštní kategorie, tj. informací o zdravotním stavu, je udělen do konce Letního příměstského tábora MjUNI, a v průběhu této doby je možné jej odvolat. Po ukončení Letního příměstského tábora MjUNI budou údaje o zdravotním stavu trvale odstraněny.
 7. Doba zpracování audiovizuálních záznamů je 2 roky, souhlas se zpracováním je možné v této době odvolat. Po uplynutí doby zpracování nebo po odvolání souhlasu se zpracováním budou osobní údaje trvale odstraněny.

IV. Způsob a zásady zpracování osobních údajů

 1. Správce bude zpracovávat osobní údaje manuálně nebo elektronicky prostřednictvím svých k tomu oprávněných a náležitě proškolených zaměstnanců. Osobní údaje účastníků a jejich zákonných zástupců jsou uchovávány v zabezpečených databázích.
 2. Správce prohlašuje, že veškeré zpracování osobních údajů subjektu údajů bude prováděno plně s ohledem na soukromí subjektu údajů a v souladu s platnými právními předpisy, zejména s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a s právními předpisy regulujícími zprostředkovatelskou činnost Správce.

V. Práva subjektu údajů

 1. Subjekt údajů může podle Nařízení vůči Správci uplatnit následující práva:
  1. odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
  2. požadovat přístup ke svým osobním údajům;
  3. požadovat jejich opravu nebo výmaz;
  4. požadovat omezení zpracování;
  5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů týkajících se jeho osoby.

VI. Uplatnění práv subjektu údajů u Správce

 1. Subjekt údajů je oprávněn uplatnit svá práva vyplývající z Nařízení vůči Správci, a to buď
  1. písemnou žádostí s ověřeným podpisem zaslanou na adresu: Masarykova univerzita, Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, nebo
  2. zasláním žádosti do datové schránky Masarykovy univerzity: 9tmj9e4, nebo
  3. zasláním žádosti formou e-mailové zprávy z institucionální elektronické adresy MU na elektronickou adresu: poverenec@muni.cz.
 2. Subjekt údajů je oprávněn uplatnit svoje právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů zasláním zprávy na elektronickou adresu: mjuni@muni.cz.

VII. Právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů

 1. Subjekt údajů má právo podat žádost, stížnost či podnět ke zpracování osobních údajů dozorovému úřadu, kterým je:
  Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
  ID datové schránky: qkbaa2n,
  telefonní číslo +420 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz, elektronická adresa posta@uoou.cz.

VIII. Příjemci osobních údajů

 1. Osobní údaje nebudou předávány ani zpřístupňovány žádným příjemcům v zahraničí, ani z mezinárodních organizací.

IX. Ostatní informace

 1. Zpracování veškerých osobních údajů poskytovaných Správci je založeno na nezbytnosti zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy nebo na základě souhlasu.
 2. Poskytnutí osobních údajů tudíž není povinné.
 3. Osobní údaje uvedené v bodě II. písm. a) až b) jsou osobními údaji, bez nichž nelze řádně poskytovat služby ze strany pořadatele Letního příměstského tábora MjUNI (Správce), tedy, bez nichž není možné smlouvu o účasti na programu MjUNI uzavřít. Neposkytnutí osobních údajů a neuzavření smlouvy by mělo za následek nemožnost zapojení subjektu údajů do programu MjUNI.
 4. Informace o zásadách zpracování a ochrany osobních údajů na Masarykově univerzitě jsou k dispozici na úřední desce na adrese https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/ochrana-osobnich-udaju.
 5. Informace pro subjekty údajů k uplatnění jejich práv jsou k dispozici na úřední desce na adrese https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/uplatneni-prav-subjektu-udaju.

V Brně dne 3. 4. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info