Podmínky studia

Nejčastěji hledáte:

Prominutí zápisného Studijní řád

Podmínky studia

 • Účastníkem MjUNI je v rámci příslušné věkové skupiny MjUNI dítě nebo mladistvý od 9 do 18 let věku, který byl řádně přihlášen prostřednictvím Informačního systému Masarykovy univerzity a který má uhrazené zápisné, ledaže splňuje podmínky osvobození od zápisného.

 • Věk účastníka MjUNI je při přihlášení automaticky posuzován k 30. září.

 • S účastníkem nebo zákonným zástupcem nezletilého účastníka bude uzavřena prostřednictvím registrace v Informačním systému Masarykovy univerzity smlouva o účasti na programu MjUNI.

 • Účastník se může zúčastnit programu MjUNI maximálně jedenkrát v rámci příslušné věkové skupiny.

 • K úspěšnému splnění programu MjUNI a k získání závěrečného diplomu se musí účastník zúčastnit alespoň čtyř (4) z celkových osmi (8) výuk MjUNI (do výuk se nezapočítává imatrikulace, ani promoce).

 • Účastník, případně zákonný zástupce nezletilého účastníka, je povinen zajistit, aby se účastník zdržel účasti na výukách MjUNI, pokud jeho zdravotní stav nebude umožňovat jeho účast. V takovém případě bude účastník z dané výuky omluven.
 • Za příchod a odchod nezletilých účastníků do a z místa konání jednotlivých lekcí MjUNI nese odpovědnost zákonný zástupce nezletilého účastníka, který zajistí účastníkovi doprovod, anebo pořadateli udělí souhlas, že může účastník odcházet z lekcí MjUNI bez doprovodu.

 • Účastník MjUNI je povinen dodržovat Studijní řád MjUNI a dbát pokynů pověřených osob. Účastník nebo zákonný zástupce nezletilého účastníka bere v této souvislosti na vědomí, že porušení uvedených podmínek může být důvodem vyloučení z účasti na programu MjUNI bez nároku na vrácení zápisného.

 • Pro všechny účastníky je po dobu konání jednotlivých výuk sjednáno úrazové pojištění.

 • Program MjUNI probíhá v českém jazyce. Program není uzpůsoben pro cizojazyčné účastníky.

Cena zápisného a podmínky osvobození od zápisného

 • Celková cena programu MjUNI činí pro akademický rok 2024/2025 celkem 3 500 Kč.
 • Cena bude účastníkem či zákonným zástupcem nezletilého účastníka hrazena prostřednictvím Obchodního centra Masarykovy univerzity.

Podmínky osvobození od zápisného

 • Pro účastníky ze sociálně, kulturně nebo ekonomicky znevýhodněného prostředí má pořadatel MjUNI vyhrazenou kapacitu celkem deset (10) míst.

 • Účastník, který pochází ze sociálně, kulturně nebo ekonomicky znevýhodněného prostředí může v odůvodněných případech požádat o osvobození od zápisného v přihlášce v Informačním systému MU. Pořadatel si důvody osvobození vyhrazuje posoudit dle svého uvážení, přičemž k tomu může v přihlášce požadovat jednorázové předložení příslušných dokumentů (rozhodnutí či oznámení orgánu veřejné moci o příslušné sociální dávce či péči o dítě). Osvobození od zápisného si účastník nemůže nárokovat.

 • Osvobozeni od zápisného mohou být zejména účastníci:
  • kteří sami nebo jejichž zákonný zástupce čerpá některou z dávek státní sociální podpory (příspěvek na bydlení, příspěvek na dítě), sociální pomoci (dávky v hmotné nouzi), anebo sirotčí důchod;
  • jsou v péči osamělého rodiče;
  • vyrůstají mimo svou rodinu (např. v pěstounské péči, v dětském domově, či SOS vesničce).

Další důležité informace

Základní informace o MjUNI

 1. MjUNI je příležitostí pro děti a mladistvé, zejména žáky a studenty ve věku 9 až 18 let (dále jen „účastníky“) vyzkoušet si, jaké je to být vysokoškolským studentem. Studenti poznají akademické prostředí interaktivní hravou formou a navštíví špičková výzkumná pracoviště Masarykovy univerzity, kde si v rámci jednotlivých výuk rozšíří znalosti z humanitních, přírodních i technologických věd (dále jen „program MjUNI“). Díky interaktivnímu programu MjUNI, který je rozdělen do jednotlivých výuk, účastníci získají nové zkušenosti a dovednosti, které mohou uplatnit v jejich případném budoucím studiu.

 2. MjUNI je dle věku účastníků rozdělena do tří skupin pro účastníky:
  • od 9 do 11 let (kapacita: 100 studentů + 15 náhradníků);
  • od 12 do 14 let (kapacita: 100 studentů + 15 náhradníků);
  • od 15 do 18 let (kapacita: 50 studentů + 15 náhradníků).

 3. Program MjUNI se skládá ze slavnostní imatrikulace, promoce a celkem osmi (8) výuk, v rámci kterých účastníci absolvují přednášky a workshopy vědců, vyučujících i studentů ze všech fakult a některých pracovišť Masarykovy univerzity.

 4. Cílem je seznámit účastníky s univerzitním prostředím a tématy, kterým se naši vědci, vyučující a studenti na univerzitě věnují. Chceme inspirovat motivované a talentované děti a dospívající, zprostředkovat jim příležitost růst a nadchnout se pro vědu a bádání, a podpořit tak u nich zájem o další a celoživotní vzdělávání.

Informace o pořadateli

 1. Pořadatelem Masarykovy juniorské univerzity MjUNI je Masarykova univerzita (MUNI) se sídlem Žerotínovo náměstí 617/9, Brno-město, 601 77 Brno, veřejná vysoká škola zřízená podle zákona o vysokých školách, IČO: 00216224, DIČ: CZ00216224.

 2. Kontaktní osoba: Bc. Hana Lukášová, koordinátorka MjUNI, e-mail: lukasova@rect.muni.cz; tel.: 770 183 075; pracoviště: Oddělení vnějších vztahů a marketingu, Rektorát Masarykovy univerzity (Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno-město).

Studijní řád MjUNI

 1. Účastník je povinen se řádně zúčastnit alespoň čtyř (4) výuk MjUNI. V případě, že se zúčastní výuk méně, nebude mu udělen závěrečný diplom.
 2. Účastník se pohybuje pouze v předem vymezených prostorách jednotlivých výuk MjUNI. Po dobu konání programu MjUNI se účastník musí pohybovat jedině v prostoru vyhrazeném pro danou činnost.
 3. Účastník je povinen dbát pokynů pověřených osob, případně dalších osob
 4. Je zakázáno fyzicky nebo psychicky ubližovat ostatním účastníkům programu MjUNI.
 5. Je zakázáno manipulovat s cizími osobními předměty.
 6. Je výslovně zakázáno vnášet na program MjUNI alkohol, drogy či jiné omamné látky, zbraně či další zjevně nevhodné předměty. Výslovně se zakazuje jakákoliv konzumace a užívání alkoholu, drog či jiných omamných látek. Poruší-li účastník tento bod, bude z další účasti na programu MjUNI vyloučen.
 7. Účastník dodržuje pořádek a čistotu v rámci vymezených prostor programu MjUNI.
 8. Účastník se ke všem spoluúčastníkům programu MjUNI a všem zúčastněným dospělým osobám chová slušně, zdržuje se sprostých slov a násilného chování.
 9. Účastník si s sebou na program MjUNI může vzít mobilní zařízení, kameru či jiné cennosti pouze na vlastní odpovědnost. Pořadatel nenese odpovědnost za případné ztráty.
 10. Účastník je povinen pečovat o svěřené vybavení MjUNI a užívat jej pouze k jeho danému účelu. Poškození nebo ztrátu zapůjčeného vybavení účastník ihned hlásí odpovědným osobám.
 11. Poškozený majetek musí účastník, který škodu způsobil, nebo jeho zákonný zástupce finančně nahradit.

Informace o zpracování osobních údajů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info