5. Jak Římané mluvili?

Viděli jste někdy překlad nějakého latinského autora do češtiny 19. nebo začátku 20. století? Napadlo vás, že ti Římani byli divní, když se tak šroubovaně vyjadřovali? Přemýšleli jste, zda tak běžně mluvili i doma, na trhu či na poli? Slyšeli jste někdy něco o tom, jak a na co psali? V další kapitole se dozvíte víc!

Úvod tématu
4. Římská kultura
6. Je latina mrtvý jazyk?

Jak vypadal jazyk Římanů?

Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur. (Caesar, Zápisky o válce galské 1, 1)

Takto vypadá latina, jazyk, kterým mluvili Římané a další obyvatelé římské říše. Její jméno je odvozeno od Latia, kraje v okolí Říma, v němž žili Latinové. Latina je indoevropský jazyk a má s češtinou mnoho společného, zná například skloňování a časování. Má ovšem jen 6 pádů, zato 6 slovesných časů. Oproti češtině je však latina chudší na souhlásky. Ve své klasické podobě neznala c, č, ž, dž, š. Psané c se vyslovovalo jako k, slavný řečník Cicero (1. stol. př. n. l.) byl tedy oslovován [Kikero] a Galové bojovali v téže době s římským velitelem [Kaisarem], tedy Caesarem. Naše výslovnost [Cicero] a [Cézar] je výsledkem pozdějšího vývoje.

Co znamená latinská věta na začátku tohoto odstavce?

Je to začátek Zápisků o válce galské, což je téměř kultovní text, kterým začínaly a začínají svou latinskou četbu generace studentů. V překladu znamená: „Celá Galie je rozdělena na tři části, z nichž jednu obývají Belgové, druhou Akvitánci a třetí kmeny, které samy sebe označují za Kelty a my jim říkáme Galové.“ Pro svou popularitu se začátek Caesarových Zápisků dočkal různých amatérských i profesionálních zpracování:

Pompejská freska ženy s voskovými tabulkami a rydlem, tzv. Sapfó, dnes v Neapolském národním muzeu, inv. 9084.

Latinská abeceda, kterou používáme i my dnes, má dlouhou historii. V průběhu 8. stol. př. n. l. převzali Řekové od Féničanů jejich hláskové písmo. To se velmi rychle dostalo spolu s řeckými kolonisty na území staré Itálie v oblasti neapolského zálivu. Od Řeků pak převzali písmo Etruskové a ti je v průběhu 7.–6. století př. n. l. předali dalším národům, které v té době obývaly území staré Itálie.

Mapa národů starověké Itálie

Území staré Itálie v 7. stol. př. n. l. obývalo mnoho různých národů, které mluvily různými indoevropskými i neindoevropskými jazyky. K Indoevropanům patřili např. Latinové, Faliskové, Oskové, Umbrové, Sabinové, Venetové. Nejvýznamnějším neindoevropským národem byli Etruskové.

Bez popisku

Nejstarším dochovaným dokladem abecední sekvence v Itálii je slonovinová psací tabulka z Marsiliana d´Albegna, datovaná 670–⁠630 př. n. l.

Slonovinová psací tabulka z lokality Marsiliana d´Albegna ze 7. stol. př. n. l., které se také říká „abecedář“, poněvadž na horním okraji tabulky běží zprava doleva abecední sekvence. Jde o nejstarší dochovaný etruský doklad abecedáře.

V době klasické čítá latinská abeceda celkem 21 písmen: ABCDEFGHIKLMNOPQRSTVX (na rozdíl od české abecedy nepoužívá háčky ani nevyznačuje dlouhá písmena čárkami, znak V zachycoval jak samohlásku /u/ tak také souhlásku /v/. Znak C i K se vyslovoval jako /k/).

Faksimile slonovinové tabulky z Marsiliana d´Albegna

Bez popisku

Abecední sekvence běží zprava doleva, některé znaky převzaté Řeky z fénické abecedy se na latinských nápisech neobjevují (zde jsou vyznačeny kurzívou): A B C D E V Z H Θ I K L M N Ś O P S Q R S TU Ś Φ Χ

Latinské písmo - kapitála a kurzíva

V antice se v latině nerozlišovala velká a malá písmena, tak jak jsme zvyklí dnes, psalo se pouze velkými písmeny, tj. kapitálami. Postupně se latinské písmo vyvíjí do dvou základních forem. Prvním z nich je kapitála, dochovaná hlavně na nápisech vytesaných do kamene nebo vyrytých do kovu.

Římský chrám všech bohů Pantheon s monumentálním nápisem v kapitále (CIL VI 896). Nápis zní: M. AGRIPPA. L. F. COS. TERTIUM. FECIT. M(arcus) Agrippa, L(ucii) F(ilius), CO(n)S(ul) tertium, fecit. "Dal postavit M. Agrippa, Luciův syn, (když byl) potřetí konsulem."

Římskou kapitálu lehce přečteme i dnes. Druhým typem písma používaným v antice je kurzíva, tedy zběžné písmo, které se používalo na měkkých materiálech pro rychlé psaní a záhy převládlo na papyru, pergamenu, psacích tabulkách nebo na olovu. S kurzívou se však můžeme setkat i na jiných materiálech, zvl. na nápisech z Pompejí a Herkulánea, vyškrábaných do omítky.

Graffito (nápis vyrytý do omítky na zdi) psané kurzívou – zběžným písmem, Pompeje (CIL IV 4091). Přepis: quis amat valeat pereat qui//nescit amare bis tanto pereat//quisquis amare vetat. "Ať žije, kdo miluje, ať zahyne, kdo milovat nezná, dvakrát ať zemře, kdo zakazuje milovat!".

Na co se v antice psalo?

Pompejská freska zobrazující antické psací potřeby, zleva: škrabka, psací tabulky, kalamář, pero a papyrový svitek (Neapolské národní muzeum inv. 4676).

 na papyrové svitky (dlouhé pásy vyrobené z šáchoru papírodárného, v antice ještě nemají podobu naší knihy, psalo se na ně rákosovým perem)

Rostlina šáchoru papírodárného, z jehož dlouhých stvolů se vyráběl papyrus.

na pergamen (sušená a hlazená zvířecí kůže, psalo se na ni také perem a inkoustem)

na povoskované dřevěné psací tabulky (nápis se vyškrábal rydlem)

na keramiku (nápis se vyškrábal nebo namaloval), případně na střepy keramiky

Pompejská freska – zátiší s psacími potřebami z domu Julie Felix; zleva: kalamář, kalamus – rákosové pero, svitek papyru, psací tabulky a rydlo.

monumentální, náhrobní a stavební nápisy se tesaly do kamene

Titův oblouk

Titův oblouk

Monumentální nápis na vítězném oblouku postaveném císařem Domitiánem kol. r. 81 n. l. na počest vítězství bratra Tita v Jeruzalémě (CIL VI 945). Text: SENATVS POPVLVSQUE • ROMANVS DIVO •TITO • DIVI•VESPASIANI•F(ILIO) VESPASIANO •AVGVSTO. „Senát a lid římský (věnují) božskému Titovi, synovi božského Vespasiána, Vespasiánu Augustovi.".

texty zákonů a vyhlášek se ryly do kovových desek

Usnesení senátu o Bakchanáliích

Bez popisku

Bronzová deska s vyrytým nápisem, jedná se o tzv. Senatusconsultum de Bacchanalibus (CIL I2 581), tedy rozhodnutí senátu o zákazu bakchanálií. Rozhodnutí senátu byla v Římě vyryta do bronzových desek a veřejně vyvěšena.

z Pompejí a Herkulánea se dochovaly také nápisy vyryté do zdí, tzv. graffiti (viz kurzíva), nebo na zdech namalované tzv. dipinti.

Graffito z Pompejí (tj. nápis vyrytý do omítky) psané kurzívou (CIL IV 2487). Text: ADMIROR TE PARIES NON CECIDISSE QUI TOT SCRIPTORUM TAEDIA SUSTINEAS.  „Obdivuji tě, stěno, žes ještě nespadla, když musíš nést všechny ty nesmysly tolika pisálků.“

Dipinto z Pompejí (nápis namalovaný na zdi) psané kapitálou (CIL IV 61). Jedná se o volební nápis. Text: Marcum Marium aedilem faci(atis) oro vos. "Prosím zvolte M. Maria edilem."


Byly v latině nějaké dialekty a slangy?

Latinsky mluvilo množství lidí na velkém území a ze všech sociálních vrstev, proto nepochybně měla – stejně jako moderní jazyky – dialekty, profesní slangy i formální a neformální podobu. Hispánec mluvil jistě jinak než rodilý Říman, otrok či venkovan jinak než senátor a řečník používal jiný jazyk na soudě a jiný doma. Příliš toho ale o těchto varietách nevíme, protože se nám dochovala především vysoká literatura, která je na nářeční i hovorové prvky chudá. Jsme v podobné situaci, jako kdybychom si o češtině dělali obrázek na základě děl Karla Čapka a dalších předních spisovatelů, k nimž bychom přidali několik kuchařek, příruček pro kutily, domácího lékaře, nějaké soukromé dopisy a nápisy načmárané na zdech a veřejných záchodcích. Mluvená latina je nenávratně ztracena a můžeme na ni usuzovat jen na základě toho, co proniklo do písemných památek, jako jsou dopisy, odborné příručky, spisy některých křesťanských autorů, méně vzdělaných lidí nebo nápisů.

Nápisy v Pompejích a Herculaneu

„Zlatým dolem“ jsou nápisy na zdech v Pompejích a Herculaneu. Dochovaly se díky výbuchu Vesuvu v roce 79 našeho letopočtu. Jsou mezi nimi pozvánky na gladiátorská představení, předvolební kampaně, ceníky hospod a obchodů, výhrůžky, milostné nápisy, citáty poezie. Dávají nám tak unikátní možnost nahlédnout do běžného života lidí tehdejší doby.

Bez popisku


Měnila se latina v čase, nebo zůstávala téměř stejná?

Latina se jako každý jazyk měnila a vyvíjela. Na konci tohoto příběhu jsou románské jazyky, v nichž žije latina dodnes. Vývojové tendence, které se naplno projeví v románských jazycích, lze vystopovat už v latině. Mohou se projevovat jako „chyby“ na nápisech nebo v dílech některých poklasických a pozdních autorů (z 2. až 8. stol. n. l.). Například nacházíme-li opakovaně tvary jako filie místo „správného“ filiae („dcery“) či presente místo praesente („přítomný“), víme, že ae vyslovované původně [ai] se začalo vyslovovat jako [e] a autoři nápisů či textů je zapsali „chybně“ stejně jako ostatní hlásky e. Z latinských slov tak začíná vystupovat jejich budoucí románská podoba.

U jakých slov snadno rozeznáme jejich latinského předchůdce?

Ve tvaru mondo (místo „správného“ mundo) vidíme italské mondo nebo francouzské mond „svět“, v caldus (místo „správného“ calidus) italské caldo „teplý“ a španělské caldo „vývar“. Změny pozorujeme i v gramatice (vymizení pádových koncovek předznamenává např. špatné používání pádů po předložkách) a ve slovní zásobě. Místo klasických slov se objevují nová, z nichž některá se prosadí na úkor starých. Latinský výraz pro náměstí forum tak ustoupí novému výrazu platea (přejímka z řečtiny, pův. široká ulice), které se přes platia vyvine do podoby italského piazza, španělského plaza, francouzského place nebo portugalského praça. Jindy se význam latinského slova posune. Latinský výraz pro ptačí mládě pullus později začne označovat jedno konkrétní mládě, a to kuře (viz it., šp. pollo), a slovo casa „chýše, chatrč“ se stane neutrálním výrazem pro dům (it., šp., port. casa).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info