2. Dějiny psychologie

Máš dojem, že dějiny jsou vždy jen spousta nudných informací z minulosti? Opak je pravdou a v psychologii to platí dvojnásob! Pojď s námi objevovat hypnózu, holuby hrající ping pong, pyramidu potřeb a mnoho dalších zajímavostí ze světa dějin psychologie!

Úvod tématu
1. Úvod do psychologie
3. Metodologie

Dějiny psychologie jde rozdělit na dva typy: dějiny toho, jak se lidé snažili porozumět lidské duši, a dějiny toho, jak lidé začali duševní procesy zkoumat vědecky. Možná ti nepřijde důležité zabývat se tím, co bylo. Ale obzvláště v psychologii se to hodí, protože mnoho současných oblastí a směrů psychologie vychází právě z těch minulých.

Bez popisku

 Otázka: Vzpomeneš si z minulé kapitoly, kdy psychologie vznikla a které jméno je s tím spojeno?


Předvědecká psychologie

Většina věd začala ve starověkém Řecku. Často se všechna ta podobná řecká jména pletou, ale zmíníme alespoň jedno. Je jím Hippokrates. Řekl ti někdo, že jsi cholerik, nebo třeba flegmatik? Právě od něj tyto slova pochází. Typy lidské povahy rozdělil na tyto: cholerik, sangvinik, flegmatik a melancholik. Z dnešního pohledu však nelze lidi takto snadno “zaškatulkovat.”

Cholerik

Těžko se ovládá, mívá výbuchy vzteku, které ovšem rychle odchází.

Sangvinik

Je často veselý, optimistický, ale také lehkovážný a nestálý.

Flegmatik

Vyznačuje se klidem až lhostejností, nic ho nevyvede z míry.

Melancholik

Má tendenci vše hluboce prožívat a je spíše smutný.

Od dob starověku až do 19. století byla psychologie součástí jiných disciplín, zejména filosofie, teologie a medicíny. Nedělaly se žádné experimenty, většinou to bylo pouze přemýšlení významných učenců o tom, jak to asi je s lidskou duší.


Psychologie jako věda

Pokud jsi správně odpověděl na zvídavou otázku, určitě už víš, že za oficiální vznik psychologie je považováno založení psychologické laboratoře v Lipsku v roce 1879 Wilhelmem Wundtem. Možná máš spojené slovo laboratoř jen s chemií a jinými přírodními vědami, ale existují i psychologické laboratoře, kde se provádějí experimenty. Wundt a jeho spolupracovníci je tehdy opravdu potřebovali. Měřili v nich jak rychle lidé dokáží reagovat, jak jsou citliví na různé vjemy, jak jim fungují smysly a podobně.

Bez popisku

  Zjisti více: Měření duše

Tady si můžeš přečíst nebo i poslechnout krátký článek na toto téma.


Psychoanalýza

Prvním významným odvětvím, které už vzniklo v rámci samostatného oboru psychologie je psychoanalýza, někdy se jí také říká dynamická psychologie. I když se objevila v době po oficiálním vzniku psychologie, s Wilhelmem Wundtem a jeho experimenty nemá moc společného. Zakladatelé psychologie bádali spíše pomocí příběhů jednotlivých pacientů než pomocí experimentů. Z toho důvodu se na ni někteří dnešní psychologové dívají skrz prsty. Ale je významnou oblastí psychologie, která v době svého vzniku (přelom 19. a 20. století) pomohla seznámit s psychologií širokou veřejnost. A i dnes nachází využití v psychoterapii.

Psychoterapie

Psychoterapie je psychologická služba poskytovaná psychologem či jiným odborníkem se speciálním výcvikem, která pomáhá lidem v nelehkých situacích a která diagnostikuje a léčí psychické nemoci. Existuje mnoho typů psychoterapie, ale hlavní jsou: dynamická, behaviorální, humanistická a integrativní terapie.

Hlavním pojmem, který najdeš v celé psychoanalýze, je nevědomí. Toto slovo znamená, že ne všechny duševní procesy si uvědomujeme a můžeme je ovládat. Nevědomí si můžeš představit například v situaci, kdy jdeš po ulici se spoustou lidí a jakmile tam jde kamarád, hned si ho všimneš, ale přitom sis neuvědomoval, že mezi lidmi někoho hledáš, že? Nebo třeba pokud hraješ na hudební nástroj, často si přímo neuvědomuješ každou notu a každý pohyb, ale jde to tak nějak samo. Stejně tak třeba neovládáš sny, kterými se psychoanalytici obzvláště zabývali. To a mnoho dalších věcí jako třeba touhy a strachy jsou uloženy v našem nevědomí. A podle psychoanalýzy psychické nemoci vznikají, když je mezi nevědomím a vědomím nerovnováha. Například když se někdo bojí chodit do školy, ale ví, že se to nehodí, tak tento strach potlačí natolik, že si ho vůbec neuvědomuje. Přesto, že si strach neuvědomuje, je mu špatně pokaždé, když má do školy jít.

„Psychoanalýza se zabývá především konfliktem nevědomí a vědomí, potlačenými touhami a symboly ve snech.“

Bez popisku

Tip: Sny

Zkus si někdy hned po probuzení zapsat na papír nebo do poznámek v mobilu, co se ti zdálo a jaký pocit v tobě sen zanechal. V průběhu dne se k zápisu snu ještě vrať. Co myslíš, že znamená? Vidíš to, stačí troška a už jsi jako psychoanalytik!

Sigmund Freud

O Sigmundu Freudovi už jsi možná někdy slyšel. Možná ale nevíš, že je to český rodák. Narodil se roku 1856 v Příboru na Moravě do židovské rodiny. Většinu života ale žil ve Vídni. Vystudoval medicínu a věnoval se duševně nemocným pacientům. Začal u nich k léčbě využívat hypnózu. V tomto stavu pacienti mohli mluvit o svých problémech bez studu. Freud si všiml, že jim to pomáhá a začal tuto techniku “vypovídání se” využívat i bez hypnózy. Také analyzoval sny. Podle něj se v nich pomocí symbolů odráží naše nevědomé touhy. Začal se také jako první zabývat psychickým vývojem dětí. Už za svůj život se velmi proslavil a psychoanalýzu zpopularizoval. Ačkoliv se nám dnes některé jeho názory zdají přinejmenším úsměvné, mnoho jeho poznatků je dodnes velkým přínosem.

Psychoanalýza se dále vyvíjela a najdeme v ní mnoho menších oblastí a specializací. Jedním z nejvýznamnějších Freudových pokračovatelů byl Carl Gustav Jung (1875-1961), který dále rozvinul teorii o nevědomí a snech, ale v něčem se naopak vůči Freudovi vymezil. Byl to takový “love-hate relationship”. V psychoanalýze se konečně prosadily také ženy. Byly mezi nimi například Freudova dcera Anna, Melanie Kleinová, Karen Horneyová a další.

Psychoterapie


Behaviorismus

Behaviorismus je směr, který vznikl ve Spojených státech amerických ve 20. století. Jedním z hlavních znaků tohoto směru je to, že odmítl metodu introspekce, která se ve vědě využívala. Podle behavioristů by se psychologie měla zaměřovat na objektivně pozorovatelná fakta, na to, co můžeme jednoduše pozorovat. Tím je např. chování. Lidská mysl je v jejich chápání černá skříňka (tzv. black box) a pomocí vědeckých metod, které máme k dispozici, do ní nemůžeme proniknout.

„Introspekce je stručně řečeno zkoumání vlastních prožitků, tedy, že se zaměřujeme na to, co my sami prožíváme. Více se dozvíš v kapitole o metodologii.“

Možná znáš z biologie I. P. Pavlova. Ve svém výzkumu podmiňování prováděl experimenty se psy. Právě I. P. Pavlov je předchůdcem behaviorismu. Na jeho poznatky psychologové z této oblasti mimo jiné navazovali.

Bez popisku

 

Zjisti více: Pavlovovy experimenty 

Pokud Pavlovovy experimenty neznáš, můžeš si o nich přečíst víc!

Každý směr má svého zakladatele. A v případě behaviorismu jím byl John Broadus Watson.

John B. Watson

John B. Watson (1878-1958) se narodil v USA do farmářské rodiny. Jeho matka chtěla, aby se stal knězem, ale když zemřela, Watson nastoupil na univerzitu v Chicagu, kde začal studovat experimentální psychologii. Po studiích se z něj stal známý psycholog a v roce 1913 zveřejnil článek „Psychologie z pohledu behavioristy“, kde vyzýval, aby psychologie začala být vnímána jako věda o chování.

Watson se mimo jiné proslavil výrokem: „Dejte mi na výchovu tucet zdravých dětí a já vám zaručím, že z každého z nich vychovám specialistu, jakého náhodně zvolím – lékaře, právníka, umělce, obchodníka, dokonce i žebráka, zloděje bez ohledu na jeho talent, sklony i bez ohledu na vlastnosti jeho předků“. Tento výrok je názornou ukázkou jeho behavioristického smýšlení, ve kterém nekladl přílišný důraz na genetickou výbavu jedinců – věřil, že stěžejní je způsob výchovy a prostředí, ve kterém je dítě vychováváno.

Když zemřela jeho životní láska Rosalie, Watson začal pít a stáhl se do ústraní. Než zemřel, spálil všechny své rukopisy i korespondenci.

Watson je známý svými experimenty se zvířaty. Například zkoumal učební schopnosti krys. Jeho cílem bylo zjistit, které smysly krysa potřebuje k naučení se procházet bludištěm.

Základním stavebním kamenem behaviorismu je schéma stimul-reakce. To znamená, že pokud např. na člověka začne něco působit (stimul), on se začne nějak chovat (reakce). Za základní psychologické metody považuje Watson pozorování a experiment. V čem tyto metody spočívají se dozvíš v kapitole o metodologii.

Známá je Watsonova studie „malého Alberta“, ve které se spolu s jeho manželkou Rosalií snažili vyvolat u 9 měsíců starého chlapce vrozenou reakci strachu. K tomu využívali bílou krysu, spolu se kterou se vždy ozvaly údery kladivem (ty u chlapce způsobily strach). Takto pokračovali celých dvanáct dní. Nakonec se ukázalo, že strach vyvolávaný u chlapce se přenesl i na ostatní bílé a chlupaté věci – např. na králíka, psa, ale i masku Santa Clause s bílými vousy.

Bez popisku

Zjisti více: Studie „malého Alberta“

Zde se můžeš podívat na to, jak probíhal experiment s Albertem. Jedná se o autentické záběry.

Další významnou osobností behaviorismu je Burrhus Frederic Skinner.

B. F. Skinner

B. F. Skinner (1904-1990) se narodil v Pensylvánii. Vystudoval anglický jazyk a zpočátku se chtěl stát spisovatelem. Později ho zaujaly práce Watsona a Pavlova a ty ho přivedly ke studiu psychologie.

V době, kdy učil na univerzitě v Minessotě, Skinner trénoval holuby, kteří měli v druhé světové válce sloužit jako průvodci při bombardování. Tento projekt byl sice zrušen, ale alespoň holuby naučil, jak hrát ping-pong. Po válce byl pozván, aby se vrátil na Harvard, kde už zůstal po zbytek svého života. Celý život vedl mnoho výzkumů a napsal mnoho knih.

Skinnerovy experimenty využívaly hlavně laboratorní myši a holuby. Ke svým pokusům využíval speciálně sestrojenou skříňku, tzv. Skinnerův box. Ta fungovala na tom principu, že posilovaná reakce – to, co jsme chtěli, aby zvíře dělalo, například stisknutí páčky nebo klování do nějakého místa, vedla k tomu, že zvířeti vypadlo jídlo. Za své chování tedy zvíře dostalo odměnu, což se ukázalo jako velmi funkční.

Bez popisku

Zjisti více: Holubí ping-pong

Skinner ve svých experimentech například naučil holuby hrát ping-pong. Nevěříš? Přesvědč se sám.


Humanistická psychologie

Humanistickou psychologii můžeme označit za protiváhu psychoanalýzy a behaviorismu. Její základní myšlenkou je to, že člověk je schopen svobodné volby, cílevědomého, účelného a tvořivého jednání. Jako protiklad k behaviorismu se humanistická psychologie svým způsobem navrací k metodě introspekce.

Základní pojem, který v humanistické psychologii používáme, je seberealizace či sebeaktualizace. Hlavní představitel tohoto směru, Abraham Maslow, seberealizaci definuje jako lidskou touhu po sebenaplnění. Dalším humanistickým psychologem je např. Carl Ransom Rogers (1902-1987).

Abraham H. Maslow

Abraham H. Maslow (1908-1970) je hlavním představitelem humanistické psychologie. Ve své psychologické praxi se věnoval především tomu, co vede k tomu, aby byl člověk mentálně zdravý, což je v podstatě opak toho, co dělali jeho předchůdci.

Abraham H. Maslow se narodil v New Yorku a byl nejstarším dítětem ze 7 sourozenců. Jeho rodiče byli židovského původu, proto během svého dětství neměl mnoho přátel, a tak věnoval svůj čas studiu. Jeho rodiče chtěli, aby studoval práva, nakonec ho ale životní cesta dovedla ke studiu psychologie. To se nakonec ukázalo jako správná volba – Maslow vytvořil slavnou teorii hierarchie potřeb a v roce 1966 byl zvolen předsedou Americké psychologické asociace. Kvůli svým zdravotním problémům se na konci 70. let stáhl do ústraní a ve svých 62 letech podlehl infarktu.

Fyziologické potřeby

Nejnižší potřeby, mezi které Maslow řadí žízeň, hlad, únavu a spánek.

Potřeba bezpečí a jistoty

Sem řadíme jistotu zaměstnání, příjmu, ochranu před násilím a agresí, jistota rodiny a zdraví.

Potřeba lásky, přijetí a spolupatřičnosti

Lidé ve svém životě potřebují přátelství, partnerský vztah, rodinu.

Potřeba uznání a úcty

Potřeba být přijímán, oceňován a respektován druhými i sám sebou.

Potřeba seberealizace

Pokud člověk naplní všechny potřeby, dostane se do fáze, kdy je potřeba naplnit potřebu seberealizace. To nastane až tehdy, kdy člověk začne dělat to, pro co se hodí. Např. učitel musí učit, aby byl šťastný.

Bez popisku

Zjisti více: Pyramida potřeb

Pokud se chceš o pyramidě potřeb dozvědět víc, pak se můžeš podívat na tento odkaz.

Pospojuj osobnosti psychologie s jejich směrem!

Bez popisku

Zjisti více: Podcast o dějinách psychologie

Poslechni si podcast o dějinách psychologie a zopakuj si tak, co ses dozvěděl.

Dokážeš seřadit vývoj psychologie?

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info