2. Kompetence

Co jsou to kompetence? Jaké jsou jejich druhy a co vše do jednotlivých kompetencí spadá? Jaké kompetence máš ty? Jak je můžeš rozvíjet?

Úvod tématu
1. Stanovování cílů
3. Rozhodování

Není nic podstatnějšího pro tvůj osobní i kariérní růst jako tvoje kompetence. V této kapitole dostaneš možnost se nad nimi zamyslet a zhodnotit, jaké kompetence již máš a na jaké se budeš muset zaměřit, aby bylo pro tebe dosažení cíle zase o kousek blíže.


Co jsou to kompetence

Najít jednoduchou a jednoznačnou odpověď na otázku, co jsou to kompetence, je velmi složité. Jedná se totiž o pojem, který v sobě obsahuje mnoho významů. Ty se zde ale dozvíš o významu, který je nejpoužívanější, a který bude nejpřínosnější pro tvůj osobnostní a kariérní rozvoj. Nejjednodušší definice tohoto výrazu je, že kompetence označují schopnost uplatňovat získané vědomosti a dovednosti. Jde tedy o schopnost zvládat určitou činnost.

S výrazem kompetence se setkáš, když budeš usilovat o tvé vysněné povolání nebo školu. U všech výběrových řízeních budou testovat tvoje kompetence, a proto je potřeba při plánování cíle uvažovat i nad otázkou, zda máš potřebné kompetence k jeho naplnění a případně uvažovat, jak je získáš.

„Slovo kompetence pochází z latinského slova con-petere, které znamená shodovat se, souhlasit.“


Klíčové kompetence

Pojem klíčové kompetence označuje souhrn vlastností, schopností, dovedností, hodnot a postojů, která ukazují, zda je daný člověk pro určitou činnost kompetentní. Pomocí tohoto zařazení je možné najít co nejlepší uplatnění pro každého člena společnosti.
Kompetence jsou definované z hodnot, které přetrvávají ve společnosti. Tedy podle toho, co je společností bráno jako důležité, výhodné, a co je vnímáno jako potřebné k zajištění spokojenému a úspěšnému životu.

Kompetence


Dělení kompetencí

Proto abychom se lépe orientovali v jednotlivých kompetencích, existuje několik dělení, které popisují jednotlivé kompetence.

Dělení podle rovin oblastí

První dělení třídí kompetence do rovin oblastí, kterých se týkají. Jsou rozděleny do tří kategorií:

Sociální kompetence: do této skupiny můžeme zařadit schopnost týmové práce, spolupráce, řešit problémy nebo samotná komunikativnost. Jedná se tedy o schopnosti, které popisují, jak jsme schopni reagovat s dalšími lidmi.

Kompetence ve vztahu k vlastní osobě: V této kategorii se nacházejí naopak schopnosti, jak jsme schopni komunikovat a pracovat sami se sebou. Patří zde například schopnost sebekritiky a pochvaly, odhodlání se rozvíjet, schopnost nakládat s vlastním časem a vytváření vlastních hodnot.

Kompetence v oblasti metod: Tento pojem již obsahuje uplatňování odborných znalostí. Jak dokážeme pracovat s novými informacemi, dávat je do kontextu a využít je na nové řešení problému. Jde tedy převážně o to, co se nás snaží naučit ve školách.

Dělení podle 3 základních typů

Toto dělení podle rovin je velmi přehledné a intuitivní, není však nejpoužívanější. Nejčastěji se setkáme s tím, že se kompetence dělí na obecné, měkké a tvrdé. A ačkoliv se tyto dělení překrývají, nejedná o stejné rozložení jednotlivých kompetencí.

Toto dělení na tvrdé a měkké kompetence se používá převážně při psaní životopisů a hledání zaměstnání a z toho důvodu jsou zde popsány kompetence, které s tímto hledáním práce souvisí.

Kompetence kreativita

Tvrdé kompetence

Tvrdé kompetence, jinak nazývané i jako odborné, znamenají soubor odborných a konkrétních vědomostí a dovedností. Jsou podmínkou pro vykonávání specifické práce. Jejich vlastností je, že jsou jednoznačné a z toho důvodu i jednoduše rozvinutelné a měřitelné.

Ve výčtu těchto kompetencí nalezneme všechna odvětví, ve kterých lidé pracují, od zemědělství, strojírenství, administrativy až po vojenství nebo sport.

Měkké kompetence

Měkké kompetence je již mnohem více komplikované definovat, jelikož nejsou tak jednoznačné, jako odborné kompetence. Hlavní jejich charakteristikou je to, že jsou přenositelné mezi obory a jde spíše o schopnosti člověka než jeho znalosti.

„Víte, že komunikativnost a spolupráce jsou aktuálně nejžádanější kompetence?“

Mezi měkké kompetence řadíme schopnost spolupráce, komunikace, organizační dovednosti, zvládání zátěže, prezentační dovednosti, vedení lidí, výkonost, kreativitu, uspokojování zákaznických potřeb, sebereflexi, asertivitu, řešení problémů, samostatnost, flexibilitu, ochotu učit se a orientaci v informacích.

Bez popisku

Tip: 10 pravidel a zásad asertivity

Podívej se na 10 pravidel a zásad asertivity, měkké dovednosti, která pro tebe může být často klíčová.

Bez popisku

Zjisti více: Vůdcovství a jeho typy

Velmi žádaná měkká kompetence je také vůdcovství (leadership). Napadlo tě někdy, kolik a jaké typy vůdců (leaderů) můžeš najít? Pokud se nebojíš anglického jazyka, koukni se na tuto stránku, kde najdeš jednotlivé typy vedoucích ukázané pomocí Disney postav.

Obecné kompetence

Mnohdy se k měkkým a tvrdým kompetencím přidávají i obecné. Do této kategorie se řadí například jazykové kompetence, základní ekonomické nebo právní povědomí nebo třeba způsobilost k řízení auta. Jde tedy o dovednosti, které nepatří přímo k jedné dané profesi, ale jsou stejně jednoznačné a měřitelné jako tvrdé dovednosti.

Spojovačka: Kompetence

Měkké kompetence jsou často velmi přehlížené, přitom se ukazuje, že jsou pro nás jedny z nejdůležitějších pro efektivní naplňování našich cílů i cílů budoucích zaměstnavatelů. Zkus přiřadit k jednotlivým názvům kompetencí jejich definici.

Pokud si nebudeš vědět rady podívej se na stránky Centrální databáze kompetencí MPSV. Najdeš tam seznam všech kompetencí, a i jejich přesný popis.


Kde získáváš kompetence a jak je chceš rozvíjet

Nyní tedy již víš, co jsou to kompetence, a co všechno do tohoto pojmu spadá. Víš ale kde kompetence získat, jaké kompetence již máš a jak je rozvíjet?

Ačkoliv nám to často nedochází, získávání kompetencí je dlouhodobý proces, který probíhá po dobu celého našeho života. Každý člověk se učí nové kompetence již od mateřské školy. Mnoho získaných kompetencí si odnášíme například právě ze škol, které studujeme, ale i z koníčků a volného času.

Zhodnocení vlastních kompetencí

Na úvod je potřebné si zhodnotit, jaké kompetence již máš vzhledem k tvému cíli, který sis stanovil/a v první kapitole? Upřímně uvažuj nad svými schopnostmi a sepiš si, co umíš a přiřaď si je k místu, kde ses je naučil/a. Uvažuj nad tím, co umíš, co ti jde a baví? Jaká je tvoje nejvýraznější vlastnost a schopnost? Nemusíš složitě pojmenovávat své kompetence, ale napiš to tak, abys tomu hlavně ty rozuměl/a.

Bez popisku

 Otázka: Zamysli se nad tím, jaké kompetence a vědomosti potřebné k naplnění tvého cíle jsi se naučil/a ve:

Škole?
V rodině?
Volném čase?
Zájmových kroužcích?
Cestování, pracovních zkušenostech…?

Bez popisku

Tip: Úroveň kompetencí

Dobré je si i napsat, jak moc danou kompetenci zvládáš. Můžeš použít označení: prostor pro rozvoj, rozvinuto a silně rozvinuto. Například pokud se učíš angličtinu, ale ještě nejsi profík, označ si ji tak, že tam je stále možnost pro rozvoj. Pokud ale mluvíš plynně německy, napiš silně rozvinuto.

Chybějící kompetence

Toto zhodnocení vlastních kompetencí je velmi důležité pro celé plánování. Nyní když se podíváš na své kompetence. Odpovídají tomu, co sis naplánoval/a v první kapitole? Máš potřebné kompetence pro naplnění cíle? Jaké kompetence ti ještě chybí, aby nebyl problém tvého zvoleného cíle dosáhnout?

Bez popisku

 Otázka: Sepiš si nyní tyto chybějící kompetence.

Na jakou kompetenci se chceš nejvíce zaměřit?

Rozvoj kompetencí

A nyní, když už víš, na jaké kompetenci chceš nejvíce zapracovat, abys dosáhl/a svého cíle, napadají tě způsoby, jak se v dané kompetenci zlepšit?

Bez popisku

 Otázka: Odpověz si na tyto otázky:

Jaké máš možnosti na rozvoj kompetence?
Co můžeš udělat?
Co ti brání ke zlepšení?
Co bys udělal/a, kdybys měla neomezené prostředky?
Jak by stejnou situaci řešil někdo z tvé rodiny?
Jak by stejnou situaci řešil tvůj vzor nebo oblíbená filmová postava?

Nyní sis sám/sama vytvořila plán možností na rozvoj tvých kompetencí. Podobný brainstorming si můžeš vytvořit ke kterékoliv kompetenci kteréhokoliv cíle. Je jedno, zda ti jde o zvládnutí testu příští týden, nebo ti jde o dosažení dlouhodobého cíle dostat se na tvojí vysněnou vysokou školu. Pomocí těchto otázek, si můžeš uvědomit své silné a slabé stránky a podle toho si co nejefektivněji vytvořit plány.

Bez popisku

Zjisti více: Národní soustava povolání

Na stránkách Národní soustavy povolání MPSV najdeš odkazy pro studenty, kde ti poradí, jakou školu potřebuješ, pro které povolání, co která povolání obsahují nebo co z tebe může být po vystudování jednotlivých oborů? 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info