1. Stanovování cílů

Proč je důležité si stanovovat cíle? Jak můžeme cíle dělit? A jak vypadá správně stanovený cíl?

Úvod tématu
2. Kompetence

Cíle jsou v životě potřeba, protože udávají tvůj směr. Pokud nemáš cíle, tak nevíš, kam v životě směřuješ. A pokud nevíš, kam směřuješ, tak se nikdy nikam nedostaneš. Lidé bez cílů bloudí životem a spoléhají na štěstí a náhodu. Cíle si můžeš stanovovat pro všechny oblasti života, ať už se jedná o školu, kariéru či podnikání, nebo třeba tvé záliby, oblast zdraví, vztahů nebo třeba duchovní složku života.


Definice cílů a jejich dělení podle časového hlediska 

Cíl je popis požadovaného výsledného stavu, kterého chce jednotlivec, skupina či celá organizace dosáhnout. Udává směr lidského jednání a je kritériem pro měření toho, co se skutečně stalo ve vztahu k tomu, co se mělo stát. Většinou se cíle dělí na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé.

Jako o dlouhodobých většinou mluvíme o cílech, které si stanovujeme na více než pětileté období. Jedná se spíše o dlouhodobé vize toho, kam se chceme v dané oblasti dostat a čeho bychom chtěli dosáhnout. Většinou se jedná o poměrně komplexní cíle, které je dobré rozdělit na několik menších, které půjdou jednodušeji uchopit.

Bez popisku

Tip: Příklad dlouhodobého cíle

Dlouhodobým cílem může být například: „Za 5 let budu mít úroveň angličtiny C1“ nebo „Nejpozději do roku X začnu studovat vysokou školu“.

Střednědo​bé jsou cíle, které si stanovujeme na dobu jednoho až pěti let. Pokud studuješ střední školu a rád/a bys pokračoval/a dál, může být takovým střednědobým cílem například dostat se na výšku. V oblasti kariéry může jít třeba o získání určitých kompetencí a kvalifikace. Opět je dobré je rozdělit na několik menších.

Bez popisku

Tip: Příklad střednědobého cíle

Skvělým střednědobým cílem může být naučení se nějaké komplexní dovednosti či kompetence, které zpravidla zaberou delší dobu, aby v nich byl člověk opravdu dobrý.

Krátkodobé cíle jsou takové, které si stanovujeme na období jednoho roku nebo kratší. Patří mezi ně i cíle, které si stanovíme na pololetí, měsíc, týden nebo klidně jeden den. Těchto cílů míváme nejvíce a často slouží jako jednotlivé dílky skládačky ve formě většího cíle.

Bez popisku

Tip: Příklad krátkodobého cíle

Krátkodobým cílem může být „Do konce týdne se naučím vše, co potřebuji na pondělní test“ nebo „Do konce roku si udělám přehled všech vysokých škol, které přicházejí v úvahu a o všech si seženu potřebné informace“.

Typy organizačních cílů

Dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé cíle si na stejném principu stanovují i organizace.

Dlouhodobými cíli bývají zpravidla vize toho, kam by se měla firma posunout v horizontu například 10 nebo i 20 let a nazývají se strategické.

Střednědobé cíle bývají většinou na jeden rok, říká se jim taktické a většinou specifikují úkoly vycházející ze strategických plánů právě na dané období. Jsou stanovovány top managementem.

Krátkodobé cíle jsou v prostředí organizací nazývány operativními a určují se většinou na čtvrtletí, měsíc či kratší období. Jde o naprosto konkrétní cíle stanovované na základě znalosti všech dostupných zdrojů a podmínek. Jejich vypracování je většinou úkolem středního managementu. Denní či směnové plány jsou pak vypracovávány managementem první linie.


Smart metoda

Nevíš, jak by měl takový cíl vypadat? Zkus metodu SMART.

SMART je jednou z nejznámějších mnemotechnických pomůcek používaných při stanovování cílů. S touto pomůckou poprvé přišel George T. Doran, konkrétně ve článku s názvem „There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives“ v roce 1981. Od té doby byla tato metoda zmíněna v řadě článků, návodů a knih o seberozvoji od různých autorů a prošla pár úpravami.

Smart goals

Každé písmenko ze slova S.M.A.R.T. vyjadřuje jednu z vlastností, které by měl tvůj cíl mít. Jedná se o skvělou metodu, která ti pomůže při stanovování tvých cílů, tak se pojďme podívat, jak se dělají chytré cíle.

S - specific (specifický)

Určený cíl by měl být co nejvíc specifický a konkrétní. Nemá smysl si stanovovat obecné a neurčité cíle, protože jich stejně nedosáhneš. Proč? Protože ani nebudeš vědět, čeho přesně chceš dosáhnout a tím pádem ani jak na tom pracovat. Cíl by měl být naprosto jednoznačný.

Bez popisku

Tip: Příklad 

Například říct si „Budu víc běhat“ je příliš abstraktní. Zkus místo toho například „Třikrát týdně budu alespoň 45 minut běhat“

M - measurable (měřitelný)

Proto, abys byl/a schopný/á říct, jestli a do jaké míry jsi svého cíle dosáhl/a, musí být měřitelný. Pokud nebude tvůj cíl měřitelný, nebudeš nikdy schopen určit, jestli jsi ho dosáhl/a nebo ne, případně do jaké míry se ti podařilo ho naplnit. Při stanovování cílů si tedy vždy urči, jak přesně poznáš, že jsi ho dosáhl/a.

Bez popisku

Tip: Příklad 

Nestačí si říct „Zhubnu/přiberu“, protože to nijak nezměříš. Radši si urči přesně „Zhubnu/přiberu 5 kilo“

A - achievable (dosažitelný)

Při stanovování cílů bys měl/a být realistický/á a cíle si stanovit tak, abys byl/a schopný/a jich dosáhnout. To ale rozhodně neznamená, že by měly být úplně jednoduché. Cíl by pro tebe měl být výzvou, ale zároveň musíš být schopný/á ho zvládnout. Zároveň by sis neměl/a stanovovat cíle, kterých snadno dosáhneš, protože to tě nikam neposune.

Bez popisku

Tip: Příklad 

Pokud člověk nikdy neběhal, je nesmysl si jako cíl stanovit to, že za týden uběhne maraton, protože by velmi rychle zjistil, že je to nemožné a vzdal to. Bude lepší si stanovit uběhnout třeba 5km, což je pro neběžce výzva, ale splnitelná.

„Vyhni se stanovování cílů, na které může mít vliv i někdo jiný než ty. Chování a rozhodování jiných lidí často neovlivníš a je potřeba na to myslet. Pokud si například určíš za cíl být povýšen/a, nezáleží tvůj úspěch pouze na tobě, ale také na nadřízeném, který rozhoduje, koho povýší a také na tvojí konkurenci. V tomto případě by bylo lepší stanovit si jako cíl například získání určité kvalifikace, které máš plně ve svých rukou.“

R - relevant and realistic (relevantní a realistický)

Stanovený cíl pro tebe musí být relevantní, musí mít význam pro tvůj život a hodnoty a neodporovat tvým ostatním cílům. Je nesmyslné stanovovat si cíle v oblasti, o kterou se nezajímáš a které nevěnuješ a neplánuješ věnovat žádný čas. Tvůj cíl musí být zároveň realistický - buď ambiciózní, ale zároveň stůj nohama na zemi.

T - time bound (časově ohraničený)

Pokud svému cíli nedáš žádný časový rámec, budeš ho s největší pravděpodobností neustále odkládat a nikdy jej nedosáhneš. Je tedy důležité určit si do kdy chceš svého cíle dosáhnout a tohoto časového rámce se držet.

Bez popisku

Tip: Příklad 

Zůstaňme třeba u toho běhání. Pokud chceš být schopný/á uběhnout 5 km a nestanovíš si do kdy, nejspíš to nezvládneš nikdy, protože na to neustále bude dost času. Urči si tedy přesný časový horizont a udělej vše pro to, abys to ve stanoveném čase zvládl/a. Budeš z toho mít skvělý pocit! Takže místo „Zvládnu uběhnout 5 km“ zkus třeba „Do konce léta zvládnu uběhnout 5 km“.

„Nepodařilo se ti splnit svůj cíl v určeném časovém období? To není konec světa. Zamysli se nad tím, kde jsi mohl/a udělat chybu, co jsi nedomyslel/a nebo podcenil/a, pouč se z toho a zkus to znovu.“

Bez popisku

Tip: Jak si stanovit SMART cíle?

Jak si nestanovovat cíle?

Nelíbí se ti SMART? Zkus DUMB - How NOT to Set Goals (Why S.M.A.R.T. goals are lame).

Bez popisku

 Otázka: Vytvoř si svůj cíl.

Pro potřeby procvičení to může být malý cíl. Zaměř se na to, aby měl veškeré náležitosti SMARTu.

SWOT analýza

Nevíš, jak si nastavit realistický a dosažitelný cíl? Někdy je opravdu těžké určit si cíl tak, aby pro nás byl dostatečná výzva, ale zároveň byl splnitelný. Pokud si s tím nevíš rady, možná ti pomůže tzv. SWOT analýza.

SWOT

SWOT analýza je univerzální analytická metoda, se kterou v 60. letech 20. století přišel Albert Humphrey. Používá se pro zhodnocení vnitřních i vnějších faktorů, které ovlivňují úspěch či neúspěch našeho záměru. SWOT je zkratka prvních písmen názvů jednotlivých faktorů, které analyzujeme.

  • strenghts - silné stránky, tedy v čem jsme dobří
  • weaknesses - slabé stránky, tedy v čem jsme špatní
  • opportunities – příležitosti v okolí, které můžeme využít
  • threats – hrozby v okolí, na které si musíme dávat pozor

Silné a slabé stránky patří mezi vnitřní faktory, které záleží pouze na nás a se kterými můžeme pracovat například podporou a rozvojem našich silných stránek a omezením těch slabých. Příležitosti a hrozby jsou faktory, které se nacházejí v našem okolí. Měli bychom si jich být vědomi, využít příležitosti a vyhýbat se hrozbám.

Příklady otázek pro SWOT analýzu

Pokud si s jednotlivými faktory SWOTky nevíš rady, možná ti pomohou následující otázky.

Silné stránky

V čem vynikám a jsem lepší než moji vrstevníci/spolužáci?
Jaké mám vlastnosti, které na sobě mám rád/a?
Co moji blízcí považují za mou silnou stránku?

Slabé stránky

Jaké mám zlozvyky?
Co moji blízcí považují za mou nejslabší stránku?
Mám nějaké nedostatky v potřebných znalostech nebo dovednostech?

Příležitosti

Mám známé, kteří se věnují tomu, čemu se chci věnovat já a kteří by mi mohli pomoci?
Mám přehled o současných trendech v dané oblasti?
Existuje v mé zvolené oblasti nějaká díra na trhu?

Hrozby

Jakým překážkám mohu v dané oblasti čelit?
Může některá z mých slabých stránek ohrozit můj postup?
Je budoucnost dané oblasti (např. oboru) nejistá?

Bez popisku

 Otázka: Zkus si vytvořit SWOT analýzu na svoji osobu v kontextu cíle, kterého chceš dosáhnout.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info