4. Co jsou měkké dovednosti a proč je důležité je rozvíjet?

Víš, jaký je rozdíl mezi měkkými a tvrdými dovednostmi? Proč je důležité své dovednosti znát? K čemu je dobré měkké dovednosti rozvíjet? A zamyslel ses někdy nad tím, jaké jsou tvoje dovednosti?

Úvod tématu
3. Mýty o kariéře
5. Rozvoj

Jaké je rozdíl mezi měkkými a tvrdými dovednostmi?

Kdyby se tě někdo zeptal, co tě škola naučila, pravděpodobně by tě nejdříve napadly znalosti. Jasně, to je pochopitelné, vždyť díky škole umíš číst, počítat zlomky a trojčlenku, víš, jak funguje fotosyntéza a mnoho dalších věcí. Ale napadlo tě někdy, že se možná ve škole učíš i něco dalšího? Naše zkušenosti nám totiž kromě znalostí nových informací přináší také to, že se díky nim učíme různým dovednostem. Nové dovednosti získáme a rozvíjíme nejen ve škole, ale i skrze zájmové kroužky, záliby a vlastně téměř každou činností nebo zkušeností, kterou jsme absolvovali.

Často jsou tyto dovednosti označovány jako měkké kompetence nebo měkké dovednosti (angl. soft skills). Označení “měkké” odráží to, že se dají použít v různých situacích, kontextech, povoláních a nejsou vázané na jednu specifickou činnost.

Oproti tomu tvrdé dovednosti (angl. hard skills) nejsou tolik univerzální a používáme je při konkrétních činnostech nebo povoláních. Tyto dovednosti však nejsou přenositelné na odlišné situace.

Příklad: Jako tvrdou dovednost si můžeš představit to, že umíš poslat e-mail - víš, kam kliknout, jak si vyhledat adresáta, jak připojit soubor. Nicméně pokud bys chtěl/a poslat dopis poštou, tak na to potřebuješ umět něco jiného. V obou případech ale musíš použít svoji dovednost komunikace k tomu, abys napsal/a obsah zprávy nebo dopisu. Dovednost komunikace tedy řadíme do “měkkých dovedností”, protože ji můžeme využít ve více různých situacích.

Níže jsou příklady měkkých dovedností. Zkus je spojit s činnostmi, které tě těmto dovednostem mohly naučit.

Podívej se, jak se takové dovednosti mohou obecně projevovat:

Spolupráce

Při práci v týmu přijímám cíle, způsob práce a pravidla skupiny za své. Aktivně se podílím na dosahování vytyčených cílů a přizpůsobuji se aktuálním potřebám skupiny. Znám svoji roli v týmu a chovám se podle toho. Respektuji všechny své kolegy (nadřízené i podřízené), ochotně jim nabízím pomoc i podporu a také ji od nich přijímám. Pracuji na budování vzájemné důvěry a pozitivní atmosféry.

Komunikace

Při rozhovoru přizpůsobuji styl řeči a volbu slov partnerovi, se kterým komunikuji. Vyjadřuji se stručně a přímo k věci, tak abych byl/a jasně pochopen/a. Ujišťuji se, že mi protějšek rozumí. Soustředím se na sdělení druhého a dávám mu to najevo (přikyvuji, přitakávám, udržuji oční kontakt atp.). Ponechávám druhým prostor a čas na odpověď. V případě nejasností se doptám. Druhé chválím a poskytuji jim zpětnou vazbu.

Prezentování

Prezentace připravuji s ohledem na cílovou skupinu a na hlavní sdělení, které si posluchači mají odnést. Prezentaci člením do logických celků tak, aby byla jasně srozumitelná. Pracuji s gesty, postojem těla, intonací, hlasitostí projevu i s tichem. Využívám zajímavé formy prezentací a názorné pomůcky. Bez problémů prezentuji i před větším publikem.

Práce s informacemi

Informace vyhledávám s ohledem na účel, jemuž budou sloužit. Nejprve zvážím vyhledávací strategii, tj. v jakých zdrojích, s pomocí jakých technik a nástrojů budu vyhledávat konkrétní klíčová slova. Efektivně využívám tištěné i elektronické zdroje a vhodně je kombinuji. Používám softwary, které mi usnadňují jejich vyhledávání. Z velkého množství informací vybírám důležité myšlenky, s nimiž dále pracuji. Získané informace průběžně třídím a ukládám, aby se v nich dalo snadno orientovat. Znám zdroj původní myšlenky a jsem schopen/schopna ji správně ocitovat.

Organizační dovednosti

Stanovuji si konkrétní a reálné cíle, přičemž zohledňuji své kapacity (např. časové, finanční atp.). Určuji si priority a podle toho úkoly plním. Složitější úkoly si rozděluji na menší a přiřazuji jim jasné deadliny. Při plnění úkolů si tvořím plán a postupuji systematicky. Průběžně hodnotím, optimalizuji postup své práce a pracuji na stanovených dlouhodobých cílech.

Psychická odolnost

Pokud mi hrozí obtížná situace, aktivně se na ni připravuji. Neztrácím sebedůvěru a motivaci k jejímu překonání. Dokážu se z ní poučit. Jsem-li ve stresu, umím pojmenovat jeho příčinu. Rušivý prvek buď odstraním, a pokud to nejde, nenechám se jím ovlivnit a pokračuji ve své práci. I pod silnou zátěží kontroluji svoje emoce, reakce a řeč. To znamená, že na mně není poznat, že mě něco vyvedlo z míry, případně se po stresové reakci rychle vrátím do klidového stavu.

Asertivita

Stojím si za svými právy, pokud tím neutiskuji práva druhých. Vždy se snažím o nalezení oboustranně výhodné dohody i za cenu kompromisu. Podávám i přijímám konstruktivní kritiku, proti neoprávněné kritice se ovšem bráním. Umím říct „ne“. Věřím ve své právo na to mít názor a říci ho nahlas. Vždy ale mluvím pouze sám/sama za sebe, negeneralizuji a dávám prostor druhé straně.

Leadership

Přebírám zodpovědnost za práci a výsledky celého týmu, kontroluji a koordinuji jeho činnosti. Dílčí úkoly rozděluji a deleguji na druhé s přihlédnutím k jejich schopnostem, dovednostem a znalostem. Průběžně kontroluji práci členů týmu. Kolektiv motivuji, objektivně hodnotím jeho výsledky a poskytuji individuální zpětnou vazbu. Jednotlivým členům dávám prostor pro samostatné rozhodování a jednání, ale v případě potřeby direktivně rozhodnu.

Bez popisku

Zjisti více: Definice dovedností podle MPSV

Nejsou žádné ustálené jednotné definice těchto dovedností, nicméně pro představu můžeš kouknout na stránku Národní soustavy povolání, kde nejdeš popis měkkých dovedností podle Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Mezi další měkké dovednosti patří např. ochota učit se, flexibilita, samostatnost, kreativita, sebereflexe, řešení problémů, výkonnost, proklientský přístup.

Bez popisku

 Otázka: Dokážeš identifikovat Petrovy dovednosti?

Petrovi je 16 let. Již od 5. třídy se věnuje fotbalu. Chodí 2x týdně na tréninky a téměř každý víkend má zápasy. Před zápasy býval dřív dost nervózní, ale zjistil, že mu pomáhá si vždycky pustit hudbu nebo si pokecat s kámoši a přijít na jiné myšlenky. Teď už to bere víc v klidu a vždycky se uklidňuje tím, že ví, že dělají na tréninku maximum. Občas je pro něj náročné tréninky skloubit se školou. Petr si ale pravidelně plánuje, co který den musí udělat, aby do školy měl větší přehled o svých povinnostech a nestalo se mu, že něco zapomene nebo nestihne udělat. Ve škole mu jde hlavně anglická konverzace a matematika. Když má volno, tak si rád zahraje i na PC, kde ho baví hlavně kooperativní hry.

Nyní se zkus zamyslet a napsat na papír všechny dovednosti (tvrdé i měkké), které si myslíš, že Petr má. Ke každé dovednosti napiš i argument, proč si myslíš, že to tak je. Následně tyto dovednosti rozděl na měkké a tvrdé.

V následujícím textu můžeš v závorkách najít příklady Petrových dovedností.

Petrovi je 16 let. Již od 5. třídy se věnuje fotbalu (UMÍ HRÁT FOTBAL, SPOLUPRÁCE) . V posledním roce se stal kapitánem týmu (LEADERSHIP). Chodí 2x týdně na tréninky a téměř každý víkendu má zápasy. Před zápasy býval dřív dost nervózní, ale zjistil, že mu pomáhá si vždycky pustit hudbu nebo si pokecat s kámoši a přijít na jiné myšlenky. Teď už to bere víc v klidu a vždycky se uklidňuje tím, že ví, že dělají na tréninku maximum (PSYCHICKÁ ODOLNOST). Občas je pro něj náročné tréninky skloubit se školou. Petr si ale pravidelně plánuje, co který den musí udělat, aby do školy měl větší přehled o svých povinnostech a nestalo se mu, že něco zapomene nebo nestihne udělat (ORGANIZAČNÍ DOVEDNOSTI). Ve škole mu jde hlavně anglická konverzace (ANGLICKÝ JAZYK, KOMUNIKACE) a matematika (MATEMATIKA, LOGICKÉ MYŠLENÍ). Když má volno, tak si rád zahraje i na PC, kde ho baví hlavně kooperativní hry (HRANÍ PC HER, SPOLUPRÁCE).

Bez popisku

Jak by tyto dovednosti šly rozřadit na měkké a tvrdé najdeš níže:

Mezi tvrdé dovednosti by patřila dovednost hrát fotbal a hraní počítačových her, anglický jazyk a matematika. K měkkým dovednostem lze zařadit spolupráci, leadership, psychickou odolnost, organizační dovednosti, komunikaci, logické myšlení a spolupráci.


Identifikuj své dovednosti

Pojď teď zjistit v čem jsi dobrý/á ty!

Vezmi si tužku a papír a napiš na něj všechny svoje dovednosti.

Co jsou věci, které ti (alespoň trošku) jdou? Co umíš? V čem jsi dobrý/á?

Zkus se zamyslet nad různými prostředími. Co ti jde ve škole? Co ti jde doma? Co ti jde při aktivitách, které děláš ve volném čase?

„Při identifikaci svých dovedností si můžeš také pomoci tím, co rád děláš, co tě baví. V aktivitách, které nás baví, totiž můžeme najít mnoho svých dovedností.“

Co by o tobě řekli tvoji učitelé? Tvoji rodiče? Tvoji kamarádi? V čem jsi podle nich dobrý/á, co ti jde?

Pokud nevíš, není nic jednoduššího, než se jich zeptat. Možná budeš překvapený/á tím, co ostatní vnímají jako tvoje silné stránky.


Proč je důležité vědět, jaké mám dovednosti?

Když známe svoje dovednosti, známe svoje silné stránky a víme, v čem jsme dobří. Zároveň také zjistíme, v čem máme mezery a co bychom potřebovali zlepšit. Identifikace vlastních dovedností ti může pomoci v rozhodování, čemu se ve svém kariérním směřování věnovat dál. Pokud třeba nevíš, na jakou školu dál pokračovat, můžeš vycházet právě z toho, co ti jde. Většinou nám totiž dělají radost právě ty činnosti, v nichž jsme dobří a ve kterých dokážeme uplatnit svoje schopnosti. Navíc uplatnění dovedností je velmi spojené se spokojeností.

Pokud máš představu, kam chceš směřovat, pak díky identifikací vlastních schopností můžeš zapracovat na těch dovednostech, které pro dané zaměření potřebuješ a ve kterých máš zatím rezervy. Naprostá většina dovedností se dá totiž do určité míry naučit a rozvíjet. Neznamená to tedy, že se nutně musíš věnovat pouze tomu, co ti jde. S některými je to těžší, protože více vychází z našich osobnostních charakteristik a jsou více stabilní v čase a konzistentní napříč různými situacemi (např. ve škole nebo v kroužku), a tak zabere také více času tyto dovednosti změnit. Mezi takové dovednosti lze zařadit například inteligenci nebo sebevědomí, schopnost činit rozhodnutí, motivaci k práci či kreativitu.

Nicméně jsou také dovednosti, které jsou převážně závislé na učení, a lze je tedy i snáze rozvíjet. K takovým dovednostem lze zařadit například organizaci práce a plánování, prezentační dovednosti nebo komunikaci.

Identifikace dovedností je také užitečná při hledání brigády, stáže nebo zaměstnání. Nejenže nám to pomůže odrazit se při jejich výběru, ale také při samotném výběrovém procesu. Velmi důležité je v tomto případě umět svoje dovednosti řádně obhájit. Mnohem přesvědčivěji totiž působí, když své dovednosti dokážeme podložit konkrétními příklady zkušeností nebo činností, které dokládají to, že jsme takovou dovednost mohli získat a také na jaké ji asi máme úrovni.


Narůstající význam měkkých dovedností na trhu práce v 21. století

Ukazuje se, že rozvíjení měkkých dovedností nabývá na významu. Trh práce se totiž v současné době velmi rychle mění. Vznikají nová povolání a ubývají pozice v některých tradičních zaměstnáních, což souvisí s trendem digitalizace a automatizace práce, který s sebou přináší průmyslová revoluce 4.0.

Bez popisku

Zjisti více: Co je průmyslová revoluce 4.0?

Je pochopitelné, že je obtížné si představit, co budeš chtít dělat za 10 let a jak se vůbec promění trh práce. Nicméně pokud budeš znát a rozvíjet svoje měkké dovednosti, bude pro tebe jednodušší se přizpůsobit měnícím se podmínkám trhu práce a uplatnit se v různých oblastech.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info