2. Čeština v průběhu věků

Jak moc se proměnila čeština od dob přemyslovských knížat? Početl by sis v první česky psané kronice ze 14. století? Jsou staročeské nadávky a vulgarismy stále v kurzu? Kde se vzala dnešní podoba češtiny?

Úvod tématu
1. Slovanské jazyky
3. Územní různorodost

V předešlé kapitole jsi sledoval vývoj, během něhož se rozpadla praslovanská jednota, a nakonec se ze západního praslovanského dialektu vydělila i čeština. Dobrá, tak tady na konci 10. století se zrodila čeština. Mám to, co dál? Tak jednoduché to ovšem není. Z počátku musela čeština obhájit své místo mezi ostatními jazyky, prošla velkým množstvím proměn a dlouho trvalo, než se stabilizovala její spisovná podoba. Když budeš sledovat tuto její cestu, objasní se ti mnoho zvláštních jevů, které někteří pro jednoduchost označují jako „výjimky v jazyce“.


Čeština na svém prapočátku

V průběhu 10. století se na základě několika změn vydělila ze západoslovanských jazyků čeština, lépe pračeština. Pojmem pračeština jazykovědci označují stav českého jazyka od konce 10. století až do poloviny 12. století. Podobně jako praslovanština ani pračeština nemá z této své etapy žádné písemné památky. Není to tak, že z tohoto období nejsou žádné písemné památky na našem území, to jsou, jen pro písemný styk byla volena buďto latina, nebo němčina.

Jazyky ve středověku

Dovednost číst a psát byla ještě ve středověku výsadou jen několika málo lidí – byli to zpravidla kněží a další církevní představitelé a pak pár lidí na panovnickém dvoře (často ani sám panovník neovládal tyto dovednosti). Dorozumívacím jazykem katolické církve byla latina. Němčina pak sloužila pro styk se Svatou říší římskou, na níž česká knížata a později i králové byli politicky závislí. Politika a víra, to byl jediný důvod, proč namáčet seříznuté husí pero do inkoustu – a tam čeština neměla přístup.

Pračeština byla jazykem komunikace prostého obyvatelstva. Existovala tedy v mluvené formě a žádné souvislé texty v ní doloženy nemáme. Přesto o její existenci víme. Objevuje se nám totiž útržkovitě v textech cizojazyčných. Takové útržky pak měly podobu slov, vzácněji vět, a užíváme pro jejich označení pojmů bohemika a glosy.

Bohemika jsou české výrazy, které se v cizích textech objevovaly tehdy, když daný cizí jazyk neměl patřičný ekvivalent k českému slovu. Nejčastěji se takto objevují jména lidí* (tzv. antroponyma) a názvy míst** (tzv. toponyma).

Příkladem může být arabský spis, jehož autorem je židovský kupec Ibráhím ibn Jákúb žijící v 10. století. Jako obchodník se dostal až do Prahy a zanechal o této své cestě zprávu ve svých spisech. Významný je pro nás tento spis několika málo slovy: Fraga** (Praga), Bovimy** (Bohemia), Boreslav* (Boleslav), peňze (peníze). Jedná se o slova, jejichž podoba je nepokrytě česká.

Glosy jsou přípisky v cizojazyčných textech, které slouží jako překlad nebo komentář k textu. Jsou to poznámky kněží, kteří ovládali vyjma církevně užívané latiny také češtinu. Poznámky k textům psali buď přímo mezi řádky (třeba nad slova, věty jako překlad), nebo na okraje stránek. (Je to podobné, jako když si vpisuješ nějaké poznámky do učebnice, abys tomu lépe rozuměl, až se budeš jednou učit na test.)

Ukázka přípisků do Homiliáře opatovického.

Homiliáře byly sbírky kázání. Kláštery nebo církevní hodnostáři si je vytvářeli pro vlastní potřeby. Tento homiliář pochází údajně z poloviny 12. století a je to jeden z nejstarších dokladů českého písemnictví. Původní latinský text (mimochodem perfektní ukázka středověkého písma zvané gotická minuskula) je výklad otčenáše. České věty nad tím jsou v této podobě obzvlášť špatně čitelné (a nemůže za to jen gotické písmo). Stojí v nich asi toto: „ľútostivý i milostivý jest Hospodin“ ‒ „podlé křehkosti našie“ ‒ „že, jakže nás ze svého těla krvjú vykúpil jest, ježe“ ‒ „robotní dóstojni nebyli smy vzývati sě ; synové jsmy skrzě milost božú vzpodjěti. Nebo otec všech nás Bóh jest, jiže podruhé narodili smy sě z vody i od svatého ducha jsmy posvaceni i křížmem svatým biřmování.“


Co nám dala stará dobrá čeština?

Někdy od poloviny 12. století už máme k dispozici české písemné památky. Pro nás je to dobrá zpráva, protože z toho vyplývá, že čeština začala pronikat do sféry písemných textů a to musí zákonitě znamenat, že narůstala její společenská prestiž. Stále by sis v nich ale ještě moc nepočetl, s češtinou dnešní doby má dosud málo společného.

Stará čeština

Zde už lingvisté přestávají používat pojem pračeština a nahrazují ho termínem stará čeština. Je to období, kdy čeština ještě nemá status spisovného jazyka, ale už se stává jazykem psané komunikace. Už má své pevné místo mezi uživateli, částečně se zbavuje zastaralých jevů a stává se funkční pro širší okruh komunikace. Časově se stará čeština vymezuje mezi roky 1150 až 1500, ale to ber prosím s rezervou. Vývoj jazyka se nedá přesně vyhranit na rok – nejlépe, když se uvažuje v kontextu generací –, hledání milníků v kalendářních rocích je ovšem nezbytné alespoň pro nějaké ukotvení.

Silný kulturní vliv latiny a němčiny zůstává i po polovině 12. století. Oba jazyky mají také dopad na vývoj češtiny, a to nejen na její slovní zásobu, ale i na způsob tvoření slov a vět vůbec.

Němčina

Na významu v této době nabývá i němčina. Český král Přemysl Otakar II. razil politiku reforem a v rámci důrazu na rozvoj řemesel a obchodu zve na české území německé obyvatele. Doufal, že Němci české prostředí hospodářsky a kulturně obohatí. V této „zvací“ politice pokračoval i jeho syn Václav II. Němečtí imigranti získávali půdu v horských oblastech, někteří se vrhli do zakládání měst. Od té chvíle dochází k přirozenému základu česko-německého bilingvismu. A nebyl to jev pozorovaný pouze na úrovni nižších vrstev; němčina se stala i prestižním jazykem dvorské a rytířské kultury – Přemyslovci si brali za ženy německé princezny, Václav II. na svůj dvůr dokonce zval německé básníky a sám i psal milostné básně v němčině.

Bilingvismus

Pojem bilingvismus má český ekvivalent dvojjazyčnost (bi- je latinská předpona ve významu dva), je to tedy schopnost mluvit dvěma jazyky, a to oběma na úrovni rodilého mluvčího.

Bylo docela běžné, že lidé v českých zemích ještě před koncem druhé světové války ovládali češtinu i němčinu. Česko-německý bilingvismus se začíná objevovat jako přirozený jev od konce 12. století a prudce zesiluje s nástupem Habsburků na český trůn v první polovině 16. století. Už předtím byla němčina jazykem městských knih, s příchodem vládnoucího domu Habsburků u nás se ovšem stala i jazykem úřadů a hlavně účinným nástrojem habsburské politiky. Co bylo reakcí na odboj českých elit proti německé vládě (slavná prohra na Bílé hoře)? Spis (Obnovené zřízení zemské), v němž se mimo nastolení absolutismu také zrovnoprávnila němčina s češtinou. Zemské sněmy a různá zasedání, která řídila chod země, již do budoucna mohla být vedena v němčině. Toto opatření mělo mnohem větší význam, než by se mohlo zdát. Nová šlechta tím z praktického hlediska ztratila veškerou motivaci se učit českému jazyku. Němčina začala představovat jakousi módní záležitost a existence češtiny byla v reálném ohrožení. Zemské elity totiž měly největší vliv na politický, náboženský a pochopitelně i kulturní vývoj naší země. O čem jiném je národní obrození, než o snaze českých vlastenců a intelektuálů vyhrabat češtinu z trosek, do níž ji uvalily sankce Obnoveného zřízení zemského, a ukázat její životaschopnost a sílu?

Česko-německý bilingvismus je nadmíru protkán politickými dějinami a byl zničen nacionalismem 19. a 20. století. Přesto tato společná dějinná linka je stále krásně patrná v obou jazycích.

Pokus se rozpoznat, jaké okruhy slovní zásoby v češtině ovlivnila latina a jaké němčina.

Vrcholný středověk přinesl českým zemím pravidelné pořizování písemných dokumentů, jež potvrzovaly nejrůznější majetkové převody: koupě, dary, odkazy. Někdy od konce 12. století již přestává stačit pouhá ústní dohoda jako dříve. Takovou první vlaštovkou je zakládací listina litoměřické kapituly. Dokument sděluje, že český kníže Spytihněv II. v roce 1057 založil v Litoměřicích při kostele svatého Štěpána kolegiátní kapitulu 7 a daroval jí příslušné majetky.

Kolegiátní kapitula

Kolegiátní kapitula je skupina duchovních, kteří zajišťují v daném chrámu pravidelné bohoslužby.

Je pravdou, že dokument vznikl v době, kdy ještě nebylo úplně běžné vést právní písemné záznamy, ale toto ještě není to zajímavé. Za pozornost stojí druhá strana listiny. Na rubu pergamenu se ukrývá přípis, který vznikl později, až někdy na počátku 13. století. Od veškerého předchozího textu psaného latinsky se tento krátký dodatek liší právě tím, že je pořízený v češtině. Stojí tam toto: Pavel dal jest Ploskovicích zem´u, Vlach dal jest Dolas zem´u bogu i sv´atému Ščepánu se dvěma dušníkoma, Bogučeja a Sedlatu.

Transliterace

Věty na rubu pergamenu popravdě vypadaly takto: Pauel dal geſt ploscouicíh zemu Wlah dalgeſt dolaſ zemu bogu iſuiatemu ſcepanu ſe duema duſnicoma bogucea a ſedlatu. Tento způsob přepisu se označuje jako transliterace ‒ původní text se přepíše znak od znaku, aby se zachovalo jeho původní fonologické písmo. Pokud je ale kýžená větší srozumitelnost novodobému čtenáři, volí se jako způsob přepisu transkripce ‒ přepis vět do našeho novodobého písma.

Píše se tam tedy o dvou dárcích jménem Pavel a Vlach, kteří kapitule věnovali další majetky. Konkrétně šlo o půdu v Ploskovicích a v Dolanech (Dolas je starý tvar) na Litoměřicku včetně dvou výše jmenovaných poddaných. Dušníci byli lidé příslušející k majetku různého charakteru (nejčastěji k poli), který někdo věnoval kostelu nebo řeholi za účelem zajistit si tímto zbožným skutkem spásu vlastní duše. Bohučej a Sedlata darovanou zádušní půdu obhospodařovali a výnosy z ní pak plynuly svatoštěpánskému chrámu, respektive kněžským členům tamní kolegiátní kapituly.

Přestože obsahově není věta nijak mimořádná či zajímavá, má v českých dějinách své nezpochybnitelné místo. Doposud se v právních dokumentech roztroušeně objevovala pouze jednotlivá česká slova (a to jen když chyběl adekvátní latinský termín), teprve v zakládací listině litoměřické kapituly se poprvé setkáváme s opravdovou rozvitou českou větou.


Vybavíš si poučku ze školy, že tvary „oběma, dvěma“ si musíš zapamatovat a že nikdy nemáš psát žádné tvary jako „oběmi, dvěmi“? Celé roky ses učil, že výrazy jako „jít se svýma rodičema“ jsou nespisovné a že máš používat spisovnou formu „jít se svými rodiči“. Časem se ale objevila cvičení, kde bylo tvým úkolem doplnit správnou koncovku, a ty ses snažil zapudit hlas v hlavě, který ti připomínal, že koncovka -*ma je nespisovná. Vždyť přece „dítě ve vzduchu máchalo svýma baculatýma ručičkama“, a ne jinak. Říkat, že se jedná o výjimky, není tak úplně správné, jedná se totiž o pozůstatky staré češtiny.

Stará čeština měla kromě čísla jednotného (lat. singulár) a čísla množného (lat. plurál) taky číslo dvojné (lat. duál). Existoval tedy ještě soubor tvarů, který byl užíván v případě, byly‑li osoby, věci atp. právě dvě. 

Duál

Duál stará čeština zdědila po praslovanštině. Někdy v průběhu 15. století nám ale z písemných textů mizí. Tato gramatická kategorie nezanikla pouze v češtině, většina slovanských jazyků od něj také upustila. Slovinština je jedním z posledních slovanských jazyků, u něhož bys dvojné číslo jako gramatickou kategorii (tedy vedle čísla jednotného a množného) ještě našel.

Bez popisku

Zjisti více: Podívej se, jak vypadala staročeská věta, kde bylo užito duálu:

Šla dva tovařišě. (dvojné číslo)

Gramatická kategorie čísla (ostatně stejně jako dnes) ovlivnila i tvary navázaných větných členů.

Šel jeden tovaryš. (číslo jednotné)
Šli dva tovaryši. Šli čtyři tovaryši. (číslo množné)

Kdyby tě zajímalo, jak takový soubor tvarů ve staré češtině vypadal, podívej se na následující tabulku. Uvidíš v ní tvary pro jednotné číslo (sg.), dvojné číslo (du.) i množné číslo (pl.). Tabulka ukazuje skloňování mužského vzoru chlap. Tento vzor už zanikl, ale odhadneš, které dva mužské vzory převzaly jeho skloňování? (pán a hrad)

Tabulka vzoru chlap.

Dvojné číslo jako gramatická kategorie v češtině dávno zaniklo (někdy v průběhu 15. století), zanechalo však po sobě několik stop, které jsou patrné i v současné češtině. Narazíš na ně při skloňování podstatných jmen označujících párové části těla (ruce, nohy, oči, uši, ramena, kolena) a při skloňování číslovek (dva, oba). Nyní patříš k zasvěceným a už víš, že to nejsou žádné uměle vytvořené výjimky snažící se ti znepříjemnit život s češtinou, ale dědictví naší staré dobré češtiny.

Pravopisné okénko
 • pokud podstatná jména ruce, nohy, oči, uši označují části těla lidí či zvířat, jsou v 7. p. mn. č. zakončena na ‑a (i v případě, že jde o zdrobněliny stejného významu)
  např. zajíc stříhal ušima, brouk třepal nožičkama
 • jestliže jsou tato podstatná jména rozvita přídavnými jmény, zájmeny či číslovkami, i ony budou zakončeny v 7. p. mn. č. na ‑a
  např. zajíc stříhal dlouhýma ušima, brouk třepal svýma malýma nožičkama
 • naopak, neoznačují‑li zmíněná jména části těla, ale předměty, jevy, které pouze části těla připomínají, skloňují se pravidelně podle svých vzorů
  např. brouk třepal svýma malýma nožičkama × na stolku s ocelovými nožičkami — kluk s krásnýma očima × punčochy s oky — zajíc zastříhal dlouhýma ušima × košík s velkými uchy
 • podstatná jména rameno, koleno ve významu části těla mají ve 2. a 6. p. mn. č. od původu duálové tvary: ramenou, kolenou
  např. sundal náklad z ramenou (i z ramen) × blížíme se k jednomu z ramen řeky — nesl dítě na ramenou (i na ramenech) × vrtule na ramenech vzducholodí

Početl by sis v první česky psané kronice?

Kosmova a Dalimilova kronika, to jsou asi dvě nejznámější středověké kroniky z českých zemí. Kosmova latinsky psaná kronika byla sice první, zato významnější prvenství si připsala Kronika tak řečeného Dalimila ‒ byla totiž první kronikou psanou česky.

Dalimilova kronika

Kronika pochází z počátku 14. století (její zápisy končí s rokem 1314), ale autoři následujících století se k ní rádi vraceli. Nenechali se odradit ani faktografickou nepřesností, ani občasným vymýšlením (kde chyběla historická data, tam nastoupila fantazie) neznámého autora. Vlastenecký náboj, který Kronice tak řečeného Dalimila rozhodně nelze upřít, jí předurčil dlouhou životnost.

Bez popisku

Zjisti více: Podcast o Dalimilově kronice

Zajímá tě kontext, v němž vznikla Kronika tak řečeného Dalimila? Chtěl bys zjistit, o kom se spekuluje, že by za tímto textem, který ukrývá různá poslání Čechům a nenávist vůči Němcům, mohl stát?

Tady je pro tebe připravená ukázka (v transkribované podobě). Ukázka pochází z prvních slok, kdy kronikář píše o bájných knížatech české historie; konkrétně zachycuje situaci, kdy Libušini poslové dorazili na pole, kde oral Přemysl.

Ukázka

Tady je pro tebe připravená ukázka (v transkribované podobě). Ukázka pochází z prvních slok, kdy kronikář píše o bájných knížatech české historie; konkrétně zachycuje situaci, kdy Libušini poslové dorazili na pole, kde oral Přemysl.

Ot vzkvetlé otky Přěmyslovy.                      otka = prut na odstranění hlíny z radlice pluhu
A když tu Přěmysl sniedáše,
jeden pán na otku hlédáše,
že otka vypusti z sebe pěť pramenóv         pramenóv = prutů
a z nich prokvete pěť ořěchóv.
Čtyřie uschú po malej chvíli,
pátý by živ, ten sě všěm smíli.                   smíli = zalíbil se
VI.
O Přěmyslově zvoleniu.                             zvoleňú = vyvolení
Když sobě ten div ukázachu,
na Přěmyslu potázachu,                            potázachu = zeptat se
které by bylo znamenie
té suché otky vzektvěnie.
Jim tak Přěmysl otpovědě,
řka: „To jáz vám všě povědě.
Otka suchá jesť znamenie
mého chlapieho urozenie.                         chlapieho = selského
Ale žeť jesť brzo vzkvetla                          žeť = protože
jakž vem Liubušě byla řekla,                     vem = vám
mój rod z chlapieho pořáda
dojde králového řáda;
pětiú pramenóv bude kvísti.
To budú na knizě čísti,
ež ze mne bude kněžstvo patero,
ale brzo zhyne čtvero;
páté vzektve velmi krásně
a vypustí svój plod jasně.
Ač ti sě jím kdy podejde,
všakož časa toho dojde,
že vnuk pomstí svého děda;
i jeho vrahóm napokon bude běda!“
Řka to, vsta z chlapieho sboru,
jede do Liubušina dvoru.

„Jak se ti četla stará čeština ze 14. století?“

Mimo to, že je Dalimilova kronika zdrojem bájí a historických událostí, je také zdrojem celé řady urážek a vulgarismů staré češtiny. Obávám se, že pro dnešního uživatele češtiny budou následující ukázky verbální agrese středověkých lidí spíše úsměvné než co jiného, nejeden člověk doby Dalimilovy by se však zardil.

Základní poučkou pro úspěšné ponížení soka bylo užít pro něj označení nějakého mláděte, resp. vzít jeho jméno/identitu a se znalostí tvorby jmen označujících mládě mu jméno vylepšit. Slovo nesoucí význam mláděte, tj. něčeho neplně vyvinutého, neplnohodnotného, bylo silně hanlivé a posměšné. Viz Dalimil: „Uhřata na Čechy udeřili a s obú stranú již mnoho lidí zabili“, „Němčata“ aj.

Silnou zbraní bylo také osočení urozeného z neurozenosti. Většinou pro to postačilo prosté slovo „chlap“. Chlap bylo označení pro sedláka; počastovat takto někoho ze šlechtického rodu, příp. z měšťanstva znamenalo snižovat jeho sociální status a útočit na jeho čest (asi s podobnou silou jako označit ho za zbabělce). Takto se jednou ve svém spisu rozohnil Chelčický: „Těm hlavatým lidem sprostní lidé jsú jako psi před očima, protož již nevidí, kterakého potupenie na ně vymyslí: oni búr, oni srch, oni výr, oni chlap.“ Nesmírně vulgárně (opravdu!) takto kritizoval středověké pojetí panstva jako hlavy společnosti.

Nižší vrstvy, když chtěly uhodit hřebíček na hlavičku, se častovaly těmito výrazy: „hubený žebráku“, „nebožtíku lichý“, „přehubená partéko“ (pozn. parték = krajíc chleba), „nebožátko“ (à la mládě), „mizero nevlídná“, „hubený sagitáři“ (nadávka žákům/studentům), „chlapi hlúpí“.

Dnešní nadávky stylu „vůl“, „osel“, „kráva“ nesly úplně jiné sdělení. Byla to chvála pracovitosti a trpělivosti, nadávkami se staly až o několik staletí později. Dnes by si autor kroniky už nedovolil napsat: „Volek pracovitý, jenž zemi oře, jest kněz (tj. kníže) dobrý.“ Zato slova s kořenem „pes“ byla oblíbenou nadávkou: „psotiti“ (chovat se zhovadile), „nasadit psí hlavu“, „zrádný pes“, „opsělý“ (zchudlý). Psohlavci v Jungmannově slovníku byli tatarští nájezdníci a hanlivost z tohoto slova vyprchala až v 19. století, kde výrazu užil Jirásek. (Je jen otázkou, proč zvolil právě toto slovo, aby tak označil čestné domažlické Chody.)

Kvíz ‒ staročeské nadávky a vulgarismy.

Vysvětlení k některým slovům

soléř = špatný, zkažený člověk

samcoložník = homosexuál, babitel = zbabělec

věnečnicě = ráda se zdobící žena

 Vlasta Burian

„Zaprvé nevím, co to je, zadruhé mě to uráží.“

Vlasta Burian

Boj o podobu spisovné češtiny

Jak ses mohl sám přesvědčit, čeština 14. století měla ujít ještě notný kus cesty, aby se setkala s tou češtinou, kterou známe dnes. Zhruba asi dvě století. Může být překvapivé, jaký význam pro dnešní spisovnou češtinu mělo 16. století. Když pak obrozenci hledali ideální podobu češtiny, stala se vzorem jazykové správnosti právě podoba češtiny v tiscích Jednoty bratrské z 16. století. Bylo to století českých biblických překladů. Asi nejznámější je Kralická bible z konce století, ale vzniklo i mnoho dalších a jejich význam je neméně důležitý. Byly to právě biblické překlady, které se staly prostorem pro ustálení spisovné češtiny.

V této době bys našel dva myšlenkové proudy a každý z nich k nasměrování češtiny přistupoval odlišně. První přístup hlásal liberální pojetí češtiny: psaný jazyk by se měl co nejvíce podobat mluvené řeči, měli bychom odstranit všechny archaismy i vše, čemu lidé moc nerozumí. Druhý přístup bazíroval na konzervativnější podobě češtiny: psaný jazyk by měl být kultivovaný, neměl by se řídit podle řeči kdejakého sedláka a pokud je potřeba, lze využít i archaické prvky.

Vyzkoušej si práci bohemisty

Pracovní list ke stažení

Bez popisku

Zjisti více: Čeština první republiky

6. ledna roku 1928 otiskly Národní listy tuto zprávu. Dnes by s takovým sdělením noviny asi už neobstály, což? Není to ale pouze obsah sdělení, co neodpovídá nynějším poměrům, i podoba češtiny je už značně archaická. Vyznač v textu pasáže / tvary slov / obraty, které se neshodují s dnešní normou, a oprav interpunkci podle pravidel dnešní doby.

Zpráva z novin

Ukázka novinové stránky, z níž zpráva pochází.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info