1. Čeština v kontextu slovanských jazyků

Jak to, že když spolu mluví Čech a Chorvat, vzájemně si rozumí, ač každý mluví svým jazykem? Proč některá slova se Slováky máme podobná, popř. stejná, a u některých nejsme s to odvodit význam? Kde byla pravlast Slovanů? Je možné vědecky dokázat, jak dlouho se určitý jazyk vyvíjí samostatně?

Úvod tématu
2. Historie

V kontextech

Asi ti neunikly zprávy z posledních několika let, že do Evropy přichází migranti a žadatelé o azyl z oblasti Blízkého východu a severní Afriky. Už tak nepříliš jednotná Evropa se rozdělila. Jedna strana hlásá pomoc válečným migrantům, druhá hlásá xenofobní hesla vůči všemu neevropskému. Situaci nijak nepomáhá ani pojmenování, jaké tyto přesuny lidí dostaly – „evropská migrační krize“. Ani se nestihla utišit situace po této migrační vlně a přišla další. Koncem února roku 2022, kdy ruský prezident Vladimír Putin napadl Ukrajinu a rozpoutal v ní válečné peklo, jaké si svět 21. století nebyl schopen představit, započala další vlna migrace. Ženy, děti, starší lidé a všichni, kteří nebyli povoláni do ukrajinské armády, jako váleční běženci zamířili pryč z okupovaných a ostřelovaných měst Ukrajiny do sousedních států. Pravda, je to po dlouhé době zatěžkávací zkouška pro evropské státy. Jak společensky a ekonomicky začlenit takovou masu nově příchozích, zvlášť když třeba pochází z rozdílných kultur? Když se na tu situaci ovšem podíváš pohledem historika, najednou zjistíš, že fenomén migrace historii prostupuje od nepaměti. I důvody, které uvádějí tyto masy do pohybu, byly vždy stejné: války (tedy politické důvody) a klimatické změny – lidská potřeba hledat lepší podmínky pro život svůj i svých potomků. A jaká jsou výsledná hodnocení těchto etnických přesunů v historickém měřítku? Obohacení kultury i genetického materiálu.

Migrace

V roce 2010 v této oblasti započala vlna nepokojů a protivládních protestů, kdy se lidé domáhali sociální spravedlnosti a demokratických hodnot (vlastně něco podobného, o co usilovali Čechoslováci svou „sametovou revolucí“ v roce 1989). Jestli jsi někdy slyšel o „arabském jaru“, tak to je právě ona vlna masových demonstrací a revolucí. Cesta k demokracii to tady pro všechny státy ale nebyla. Naopak, výsledkem často bylo nastolení diktatury nebo občanská válka.

Bez popisku

Zjisti více: Freedom House

Tento odkaz tě dostane na stránky americké nevládní neziskové organizace Freedom House. Jejich analytikové zpracovávají informace z celého světa a vyhodnocují stupeň demokracie v jednotlivých zemích světa, a to i se zřetelem na dodržování lidských práv. Možná tě překvapí, kolik zemí je dodnes v nesvobodě. Navíc úvodní mapa světa je rozklikávací, takže když si najedeš kurzorem na kterýkoli stát, který tě zajímá, můžeš si o něm přečíst víc.


Kde se u nás vzali Slované?

Ve víru stěhování národů se někdy v průběhu 5. a 6. století do střední a jižní Evropy dostali také Slované. Historikové ve spolupráci s lingvisty jejich pravlast umístili mezi řeky Vislu a Dněpr.

Lingvisté

Lingvisté jsou vědci, jejichž hlavním předmětem bádání je jazyk. Jako většina termínů i lingvistika má svůj původ v latině – lat. lingua znamená jazyk. Českým ekvivalentem tohoto pojmu je tudíž jednoduše jazykověda. Zájem vědců o jazyk je tu od pradávna (v Indii už v polovině prvního tisíciletí př. n. l.), k prudkému rozvoji lingvistiky však dochází na přelomu 18. a 19. století. Klíčovou byla otázka vývoje jazyka – vědci si ustanovili za cíl rekonstruovat původní jazyk (tzv. prajazyk), z něhož se podle tehdy převládajícího názoru vyvinuly jednotlivé jazyky. Se začátkem 20. století se však zájem lingvistů stále více soustřeďuje na současný stav jazyků, k jazyku přistupují jako k systému a snaží se přijít na to, jak tento jazykový systém funguje.

Bez popisku

 Otázka: Určit pravlast některého etnika je velmi nesnadný úkol, na který historikové a archeologové sami nestačí. Zkus přijít na to, proč do vědeckého týmu povolali právě lingvisty?

Odpověď

Archeologové a historikové mají své metody, jak číst kulturní pozůstatky staré tisíce let. Na základě svých znalostí jsou schopni analyzovat i ty nejmenší nálezy a z nich pak skládat mozaiku o dané době. O jakou kulturu se jednalo, s kým byla ve styku, jaké měla společenské zřízení a mnoho dalšího. Asi by tě překvapilo, co všechno dokážou díky správné aplikaci chemie získat za informace z jednoho pylového zrnka. Zkrátka jsou schopni odhalit mnoho, nemají ovšem dostatečné znalosti o fungování jazyka.

Lingvisté, respektive paleolingvisté (z řeckého palaios, tj. starý) jsou pak schopní na základě studia jednotlivých jazyků odhalit, jak se jazyky utvářely, vyvíjely, ovlivňovaly. Vznik a vývoj jazyků jde ruku v ruce se vznikem a vývojem národů jednotlivých světových nářečí, a tak se nám doplňují další dílky mozaiky, kterou započali skládat archeologové s historiky.

Bez popisku

Tip: Podcast Toulky českou minulostí. Stěhování národů a Slovanů s nimi.

Asi všichni jsme slyšeli příběh o praotci Čechovi a o tom, jak si českou kotlinu vyvolil za zemi svého kmene. Jak to ve skutečnosti s příchodem Slovanů bylo? Co všechno si kronikáři, ale i pozdější autoři domysleli? A proč vlastně? Pokud tě zajímá, jak to s příchodem Slovanů doopravdy bylo, je tento podcast právě pro tebe.

Kmeny Slovanů, které do střední a jižní Evropy postupně přicházely, byly ještě v celku homogenní (jednotnou) skupinou, a to nejen co do genetického materiálu, ale i co do zvyklostí, kultury a jazyka. Pro tento společný jazyk starých Slovanů se vžilo označení praslovanština. Háček tkví v tom, že se nám nedochovaly žádné písemné prameny psané v praslovanštině. Lingvistům se však – na základě pozdějšího, písemně dochovaného vývoje jednotlivých slovanských jazyků – povedlo praslovanštinu rekonstruovat, a představit tak její možnou písemnou podobu.

Bez popisku

Zjisti více: Praslovanština

Takto podle jazykovědců vypadala praslovanština někdy kolem roku 500 n. l. Schválně si vyzkoušej, jestli bys jí alespoň malinko rozuměl.

(pozn. když se jedná o rekonstruovaný text, uvádí se hvězdičkou *)

* man(d)žai lawjentu rūbū – muži loví ryby
* weidēchu sulnika – (u)viděl jsem slunce
* kainā (j)esti welijā – cena je veliká
* chatjam būtei charbru(ch) ī ne bajētei sēn – chci být statečný a nebát se

Právě v momentě, kdy Slované přichází do střední a jižní Evropy (někdy v průběhu 5. a 6. století), se začíná rozpadat praslovanská jednota. Některé kmeny Slovanů zamířily na východ, některé z nich na západ a asi největší část Slovanů se vydala na jih a došla až na Balkánský poloostrov.

Kmeny Slovanů

Utvořit kompletní seznam slovanských kmenů je velmi nesnadný úkol (asi podobně jako najít přesné místo původní vlasti Slovanů). Opíráme se zde nejen o práci archeologů, historiků, etnologů, ale také o zápisy ze starých kronik, kde se tu a tam najde zmínka o některém z kmenů.

Etnolog

Pro rozklíčování toho, co etnolog dělá, si tentokrát pomůžeme starou řečtinou – řecké ethnos = národ + logos = řeč/nauka. Etnolog se zabývá výzkumem národních a kulturních systémů, navzájem je porovnává, hledá spojitosti a díky historickým znalostem (bez nichž se neobejde) zasadí své poznání do historického kontextu.

Západoslovanské kmeny

 • Čechové (kolem řek Ohře, Labe a dolního toku Vltavy na území dnešní České republiky)
 • Moravané (v okolí středního a dolního toku řeky Moravy na území dnešní střední a jižní Moravy, západního Slovenska a Dolních Rakous)
 • Obodrité (oblast na severovýchodě dnešního Německa mezi Baltským mořem a řekami Sprévou a Labem)
 • Srbové (okolo horního toku řeky Sprévy a středního toku Labe)
 • Stodorané (Havolané) (oblast mezi středním tokem řeky Labe a Odry)
 • Polané (na území středozápadního Polska)
 • Mazovjané (v oblasti středního toku řeky Visly ve středním a středovýchodním Polsku)
 • Charváti (oblast dnešních severovýchodních Čech a jižního Polska)

Východoslovanské kmeny

 • Polané (území na pravém břehu Dněpru)
 • Děrevljané (oblast Pripjaťského Polesí na území dnešní jižní části Běloruska a severozápadní části Ukrajiny)
 • Dregoviči (oblast mezi Pripjatí až k pramenům Němenu a Dviny v dnešním Bělorusku)
 • Doudlebové (oblast na západě dnešní Ukrajiny a východního Polska; odtud pak třemi směry: 1) do oblasti jižních Čech, 2) k řece Muře v dnešním východním Slovinsku a chorvatském Mezimuří, 3) zůstala v oblasti na západě dnešní Ukrajiny a východního Polska)
 • Kriviči (oblast v povodí Dviny, Dněpru a Volhy na západě dnešního Ruska)
 • Radimiči (území na sever od Polanů v západním Rusku)
 • Severjané (oblast na východě dnešní Ukrajiny a v přilehlých oblastech dnešního Ruska)
 • Tyverci (území kolem toku řeky Dněstr na území dnešního Moldavska a přilehlých částí dnešní Ukrajiny)
 • Uliči (Ugliči) (prostor dnešní jižní Ukrajiny)
 • Vjatiči (povodí horní a střední Oky na území dnešního středního Ruska)

Jihoslovanské kmeny

 • Druguviči (okolí dnešní Soluně)
 • Jezerci (jihovýchod poloostrova Peloponésos v dnešním Řecku)
 • Milingové (jih Peloponésu)
 • Vajuniči (jižní Epir na západě dnešního Řecka)
 • Velegežiči (území Thessálie v dnešním středním Řecku)
 • Smoleňci (jihozápad dnešního Bulharska)
 • Timočané (severovýchod dnešního Bulharska a přilehlé oblasti dnešního Srbska)
 • Srbové (v okolí řeky Neretvy v dnešní střední a východní Bosně)
 • Strumiňci (v okolí řeky Strumy na území dnešní Makedonie)
 • Moravané (území dnešního jižního Srbska)
 • Charváti (území dnešní Dalmácie, středního a východního Chorvatska a západní Bosny)

Usazení jednotlivých slovanských kmenů ve východní, jižní a západní Evropě

Bez popisku

 Otázka: Zkus přijít na to, proč jsou oblasti, kam směřovaly jednotlivé kmeny, definovány pomocí názvů řek?

Odpověď

Primárním požadavkem na místo usazení byla vždy přítomnost vody jako základní podmínky pro život. Podíváš-li se na mapu světa, zjistíš, že snad všechna velká města leží na nějakém vodním toku. Je to dáno právě tím, že naši prapředkové zakládali svá sídelní centra – jež se pomalu rozrůstala do měst – právě u zdrojů pitné vody.

Evropské řeky – vyzkoušej si svou znalost řek střední a východní Evropě

Není pravdou, že by se Slované usazovali v panenských, dosud neosídlených krajinách, jak píše o kmeni Čechů například náš Kosmas. (To mělo spíše ideologický podtext, obrana před silným německým sousedem. Chtěl tak dokázat, že my, Češi, máme na své území historický nárok.) Právě prolínání starých a nově příchozích etnik na jednotlivých územích bychom mohli označit jako zrod budoucích národů Evropy.

Zrod budoucích národů Evropy

Možná tě to překvapí, ale ruský národ není národem čistě slovanským, jak se dlouhá léta prezentoval. Slovanské kmeny, jež se vydaly do oblastí východní Evropy, se vmísily mezi Varjagy (Vikingy). Germánský kmen Varjagů přišel na území dnešního Ruska dávno před Slovany, jejich elity stály u zrodu Kyjevské Rusi (tedy jádra budoucího velkého Ruska), ovšem Slované byli početnější, a tak došlo k „přelití“ jednoho etnika druhým. Ruský národ tedy vznikl spojením germánských a slovanských kmenů.

Podobnou historii má slovanské Bulharsko. To nese název podle kmenu Bulharů, turkotatarského kmene původem z Asie. Bulhaři také založili stát Bulharů, ovšem s příchodem početnějších Slovanů se dostali do role menšiny a přirozeně přejali jejich jazyk a kulturu.

Pravdou je, že každý moderní evropský národ má svůj etnický původ smíšený, leckdy obohacený i nějakým neindoevropským etnikem. Tento proces, kdy se formuje nové etnikum či národ, se v odborné literatuře označuje jako etnogeneze – už víš, že řecké ethnos je národ, genesis se překládá jako zrod. Jedná se o velmi dlouhý historicko‑kulturní proces, který může trvat staletí až tisíciletí.


Utváření mapy Evropy

Je asi pochopitelné, že rozchod slovanských kmenů do třech směrů měl za následek i rozbití jednoty praslovanského jazyka. Někdy od 7. století se v rámci slovanského areálu začínají projevovat první hláskové rozdíly. Časem se tak utvořily rozdíly mezi jazykem západních Slovanů, východních Slovanů a jižních Slovanů – vznikly tzv. dialekty praslovanštiny, tedy nějaké územní varianty. Můžeš si to představit asi jako nářečí v češtině: existují jisté rozdíly – ať už na úrovni výslovnosti, skloňování nebo slovní zásoby –, přesto si ale mluvčí navzájem rozumí, jelikož společné znaky silně převyšují ty rozdílné.

Územní varianty praslovanštiny utvářející se v průběhu 8. a 10. století.

Tak, jak se v průběhu 9. a 10. století vydělily dialekty praslovanštiny, se časem začaly vydělovat jednotlivé národní jazyky. Postupné územní jazykové změny vedly k tomu, že se ze západního dialektu praslovanštiny vydělila polština, čeština, slovenština a lužická srbština. Z východního dialektu praslovanštiny se vydělila ruština, běloruština a ukrajinština. Slovinština, bulharština, makedonština, srbština, chorvatština, černohorština a bosenština jsou jazyky časem utvořené původně z jižního dialektu praslovanštiny.

Další jazyky vydělené z dialektu

Uvedené jazyky nejsou jediné, které se časem z dialektů praslovanštiny vydělily. Máme tu ještě tři další: staroslověnštinu, polabštinu a kašubštinu.

Staroslověnština, všeříkající je ovšem její anglický ekvivalent – Old Church Slavonic (stará církevní slovanština). V tomto ohledu zaujímá poněkud specifické postavení, jelikož se jedná o uměle vytvořený jazyk Konstantinem Filozofem. Zcela vymyšlený ovšem není, zakládá se na soluňském nářečí 9. století. Nejedná se o živý jazyk, jímž by dnes někdo mluvil, avšak v kruzích pravoslavné církve je stále užívaný právě při bohoslužbách. Udržuje se tak živý odkaz mise Konstantina a Metoděje.

Polabština je dnes už jazyk vymřelý, což znamená, že nemá rodilé mluvčí. Je velmi podobná polštině. Patří do podskupiny tzv. lechických jazyků. Věděl jsi, že Poláci mají také svého bájného praotce? Je to právě praotec Lech, po kom nese tato podskupina název. Většina z těchto jazyků vymřela do 18. století a dnes jejich odkaz můžeme hledat v polských nářečích.

Kašubština je dodnes živý jazyk. Pokud jsi o něm ale neslyšel, není se moc čemu divit. Počet mluvčích se odhaduje okolo 100 000, což je pro představu asi čtvrtina obyvatel města Brna. Mluví jím lidé v okolí města Gdaňsk. Jistou svébytnost si jazyk uchoval nejspíš díky tomu, že do druhé světové války mělo město Gdaňsk poměrně nezávislé postavení. Blízkost polštině je ovšem veliká, takže se někteří lingvisté přou o to, jestli se má za samostatný jazyk vůbec považovat, nebo jestli se má považovat za nářečí polštiny.

Ruku v ruce s tím, jak se formovaly státy a různé samosprávné územní celky, se formují i jednotlivé jazyky. Původní jazyková jednota se rozpadá právě díky tomu, jak ochabuje komunikace mezi kmeny. Oproti dnešku byla Evropa velmi řídce osídlená. Pro tvoji představu: v českých zemích na konci 12. století žil asi milion lidí, a když si vezmeš, že dnes je nás tu přes deset a půl milionu… Lidé tedy nebyli nuceni k nějaké geografické blízkosti, navíc takové přírodní překážky jako hory a pohoří byly jako zdi. Svět člověka 12. století tvořila často jen jeho vesnice, případně město a nejbližší okolí. Lidé necestovali, neměli k tomu ani důvod, ani prostředky. Ten široký jazykový kontakt, který nám dnes zprostředkovávají média, filmy, cestování, studijní pobyty a mezinárodní přátelství, zkrátka vůbec neexistoval. Není tedy divu, že když se slovanské kmeny rozesadily po různých koutech Evropy, vyvíjel se jejich jazyk už svojí cestou.

No, a tak se stalo, že se praslovanský jazyk v různých oblastech Evropy vyvíjel svým vlastním způsobem, že se začala čeština vyvíjet jinak než polština, že už nemáme srbochorvatštinu, ale srbštinu, chorvatštinu, bosenštinu a černohorštinu. Jsou to dlouhodobé procesy, kdy se jazyk přirozeně vyvíjí spolu se svými mluvčími.

Tato společná historie jazyků je ovšem nesmazatelná a pozorným jazykovědcům snadno odhalitelná.

Pokus se odhalit, o jaká přísloví se jedná v češtině.

Vždy máš k rozluštění přísloví alespoň dva jiné slovanské jazyky. (Přepsáno do latinky.)

Bez popisku

Tip: Porozumíš polštině?

Pusť si krátkou sekvenci ze seriálu Přátelé v polštině a vyzkoušej, do jaké míry budeš rozumět. (pozn. Pokud je to poprvé, co se setkáváš s polským dabingem, pak tě možná překvapí, že dabing dělají na pozadí původního znění.) Odkaz na ukázku zde:


Lingvistům pod pokličku

Možná se ptáš, jak to všechno dneska víme. Aby lingvisté osvětlili dobu rozpadu praslovanské jednoty a postupné rozvětvování do jednotlivých slovanských jazyků, přišli s tzv. lexikostatickou metodou. Vůbec se tím názvem nenech vystrašit, je to vlastně velmi prosté. Tato metoda říká, že v každém jazyce je jistá část slovní zásoby, která podléhá podstatně menším změnám než ostatní části slovníku. Této části se říká základní slovníkové jádro a jsou to třeba zájmena, nižší číslovky, základní slovesa, pojmenování rodinných vztahů, částí těla, přírodních a zeměpisných jevů. Také dodává, že je-li tedy v základním slovníkovém jádru jistý počet slov, po uplynutí např. 1000 let z něho vypadne jisté procento slov. A tyto dvě zásady mají platit pro všechny jazyky stejně.

Základní slovníkové jádro

Americký lingvista Morris Swadesh byl první, kdo lexikostatickou metodu rozpracoval. Kdyby tě zajímalo, jak vypadal jeho seznam základního slovníkového jádra (100 slov), tak zde je:

I (já), you (ty), we (my), this (tento), that (onen), who (kdo), what (co), not (ne), all (všechno), many (mnoho), one (jeden), two (dva), big (velký), long (dlouhý), small (malý), woman (žena), man (muž), person (člověk), fish (ryba), bird (pták), dog (pes), louse (veš), tree (strom), seed (semeno), leaf (list), root (kořen), bark (kůra), skin (kůže), meat (maso), blood (krev), bone (kost), fat (tuk), egg (vejce), horn (roh), tail (ocas), feather (péro), hair (vlasy), head (hlava), ear (ucho), eye (oko), nose (nos), mouth (ústa), tooth (zub), tongue (jazyk), claw (dráp), foot (noha), knee (koleno), hand (ruka), belly (břicho), neck (krk), breast (prsa), heart (srdce), liver (játra), drink (pít), eat (jíst), bite (kousat), see (vidět), hear (slyšet), know (znát), sleep (spát), die (zemřít), kill (zabít), swim (plavat), fly (letět), walk (jít), come (přijít), lie (ležet), sit (sedět), stand (stát), give (dát), say (říci), sun (slunce), moon (měsíc), star (hvězda), water (voda), rain (déšť), stone (kámen), sand (písek), earth (země), cloud (mrak), smoke (kouř), fire (oheň), ashes (popel), burn (pálit), road (cesta), mountain (hora), red (červený), green (zelený), yellow (žlutý), white (bílý), black (černý), night (noc), hot (horký), cold (chladný), full (plný), new (nový), good (dobrý), round (kulatý), dry (suchý), name (jméno).

Teorie už bylo dost. Pojď nahlédnout lingvistům pod pokličku.

Jak to vypadá, když použijeme lexikostatickou metodu aneb Jak to vlastně ví?

Ověření teze: „V průběhu 9. a 10. století prochází praslovanština první fází rozpadu – dialekty západní, jižní a východní praslovanštiny.“

Krok první: Vezmeš jeden jazyk ze západního okruhu (třeba češtinu) a porovnáš ji s jazykem z jižního okruhu (třeba s bulharštinou).

Krok druhý: Vypočítáš počet příbuzných slov v těchto dvou srovnávaných jazycích (právě na základě základního slovníkového jádra) a vyjádříš to procentuálně.

Krok třetí: Provedeš toto srovnání dalších dvojic jazyků tak, aby každá skupina byla porovnána s každou skupinou (jako ve sportu). Např. čeština s bulharštinou, čeština s ruštinou, ruština se slovinštinou.

Krok čtvrtý: Vyjde ti, že čeština s bulharštinou má 74 % příbuzných slov, čeština s ruštinou 76 %, ruština se slovinštinou 74 %.

Krok pátý: Vypočítáš dobu odklonu srovnávaných jazyků (t), a to právě na základě počtu příbuzných slov (C) a rychlosti, s níž slova ubývají ze základního slovníkového jádra za 1000 let (r). Ano, i na matematiku se lingvisté museli obrátit. Na výpočet doby odklonu jazyků si vytvořili vzorec, přičemž hodnota rychlosti (r) je 0,864.

Bez popisku

Krok šestý: Výsledkem budou desetinná čísla, jelikož se jedná o dobu odklonu v tisíciletích. Čeština s bulharštinou bude mít dobu odklonu (t) 1,030, čeština s ruštinou 0,984 a ruština se slovinštinou 1,030.

Krok sedmý: Převedeš si hodnotu v tisíciletích na roky a vyjde ti 1030 let a 984 let. A co tato čísla říkají? Že k odklonu češtiny s bulharštinou a ruštiny se slovinštinou došlo před 1030 lety a čeština s ruštinou se samostatně vyvíjí přes 984 let.

Krok osmý: Přesná data nejsou pro vývoj jazyků vhodná, jedná se o dlouhodobý proces. Proto lingvisté pracují i s mírou pravděpodobnosti (p = 0,68) a standardní odchylkou. Správnějším závěrem by tedy mělo být, že čeština s ruštinou se samostatně vyvíjí přes 984 (± 187) let.


Slovenština známá i neznámá

Slovenštině často rozumíme velmi dobře bez většího snažení. Je to samozřejmě dáno hlavně tím, jak dlouho se tyto jazyky vyvíjely ve velmi blízkém styku. Použijeme-li lexikostatickou metodu, pak předpokládaný odklon češtiny a slovenštiny se klade na konec 18. a počátek 19. století. Tím je dán i vysoký počet příbuzných slov. Až 95 % slovenských slov je příbuzných s českými. Ale co těch zbylých 5 %?

Pokus se spojit česká slova s jejich slovenskými protějšky. Budeš s to odhalit jejich význam?

„Takovéto studium si asi vyžádá nějaká mezioborová přátelství.“

Bez popisku

Tip: Zajímalo by tě, jak o slovanských jazycích uvažují v zahraničí mimo slovanský okruh?

Pokud ano, pak ti doporučuji video The Slavic Languages and What Makes Them a FAMILY. Odkaz na něj zde:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info