3. Čeština a její územní různorodost

Jaké historické události napomohly vzniku nářečních skupin? A jaké naopak vedly ke stírání nářečních rozdílů? Je možné znalost nářečí využít v kriminalistice? Co znamená slovo brumbál?

Úvod tématu
2. Historie
4. Jazyková kodifikace

Tak nějak se ví, že jinak se mluví v Čechách a jinak na Moravě a ve Slezsku. V Čechách lidé vostávají na vesnici, na Moravě bévajó/bývajú v dědině a ve Slezsku meškaju na dědině. V Čechách nám leccos může překážet, kdežto na Moravě zavazet. V Čechách o štíhlém člověku řekneme, že je hubený, na Moravě pak, že je chudý. V Čechách uslyšíte chci, na Moravě chcu. V Čechách létají mouchy, na Moravě muchy. V Čechách se vyslovuje [na schledanou], na Moravě zpravidla [na zhledanou]. Různě se mluví i v jednotlivých částech Česka – jinak zní čeština v okolí Plzně nebo na Českobudějovicku, jinak zase v Podkrkonoší nebo na Litomyšlsku. Když se v nářečích vyznáš, snadno pak můžeš jen podle mluvy odhadnout, odkud člověk pochází.


Nářečí v kontextu národního jazyka

Věřím, že s termínem nářečí ses už během hodin češtiny někdy setkal. Je to jeden z útvarů našeho národního jazyka. A nesmírně zajímavý. Časem upoutal pozornost lingvistů natolik, že vzniklo na Akademii věd ČR Dialektologické oddělení. Díky jejich systematické práci máš k dispozici spoustu pozoruhodných informací, které ti umožní ještě hlubší pochopení toho, jak čeština jako systém funguje.

Jazykové útvary

Čeština je báječně bohatá a nabízí svým uživatelům mnoho kódů, v nichž mohou mluvit. Abychom tuto bohatou jazykovou situaci češtiny byli s to uchopit, přišli bohemisté s termínem jazykové útvary.

Bohemisté

Bohemisté jsou jazykovědci, zabývající se konkrétně českým jazykem a literaturou. Jedná se o vědní obor, který se u nás pěstuje od 14. století, kdy se objevili první učenci zajímající se o český jazyk a první odborné texty o něm.

Když si to trochu zjednodušíme, tak mezi jazykové útvary řadíme spisovnou češtinu, hovorovou češtinu, obecnou češtinu a nářečí. Slyšel jsi už někdy tyto termíny?

Spisovná čeština je takovým oficiálním zástupcem češtiny. Jako když se učíš cizí jazyk – učíš se jeho „spisovnou verzi“. Jedná se o nejprestižnější vrstvu jazyka – výsadní postavení má v psaných textech a kdekoli, kde je třeba udržovat formální, oficiální atmosféru. Nejpodstatnější ovšem je, že je to právě útvar spisovné češtiny, který podléhá kodifikaci. To znamená, že je zachycován a usměrňován – lingvisté stanovují normu, jak má spisovný jazyk vypadat. Výsledkem kodifikace jsou Pravidla českého pravopisu (PČP). Poslední, dílčí úprava PČP je z roku 1993.

Pojem hovorová čeština vznikl ve snaze postihnout tu funkční vrstvu spisovné češtiny, která slouží běžnému dennímu hovoru. Je to taková snaha částečně zohlednit protiklad psanosti a mluvenosti (odtud označení „hovorová“). Není tak svázaná v pravidlech jako ryzí podoba spisovné češtiny, ale je považována za její součást.

Nářečí už z rámce spisovné češtiny odpadává. Jedná se o útvary jazyka podmíněné geograficky (územně), mají svou svébytnou strukturu a jednolitou tuhou normu. V praxi se omezují na mluvenou soukromou, neveřejnou komunikaci.

Obecná čeština patří taktéž mezi nespisovné útvary češtiny. Důvodem je fakt, že svůj původ má v nářečí, konkrétně nářečí Čech. Časem tyto územní hranice však překročila a rozšířila se natolik, že se stala jazykem soukromé, praktické, neformální mluvy na většině území republiky. Čeština má pro to výraz interdialekt. Interdialekt označuje výsledek procesu stírání specifických rysů jednotlivých nářečních skupin ‒ ponechaly se jen společné znaky blízkých nářečních oblastí.


Jak se o utváření nářečí zasloužila v historii politika?

Česká nářečí v mnohém demonstrují samotný vývoj češtiny. Vzpomeň si, jak se utvářely jednotlivé slovanské jazyky – postupným odklonem od původního jednotného jazykového základu, a to na základě jednotlivých jazykových změn. Na stejném principu vznikla i česká nářečí. Jazykové změny, které formovaly vývoj češtiny, se na českém jazykovém území šířily nerovnoměrně, často jen na určitém území. Vedle toho tu byl také jazykový kontakt, který měl vliv na vývoj jazyka − jak mezi jednotlivými nářečími češtiny, tak také mezi češtinou, němčinou, polštinou a slovenštinou. To vše vedlo ke štěpení češtiny a utvářelo teritoriální dialekty. Nářečí češtiny, jak je známe dnes, se vytvořila v průběhu 14. a 16. století.

 Otázka: Nařeční rozrůznění

Na proces utváření dialektů měly vliv i politické dějiny v českých zemích. Na počátku 17. století se české stavy vzbouřily proti Habsburkům, a to velmi nezdárně. Po prohrané bitvě na Bílé hoře (1620) přišly tvrdé sankce, mj. došlo k utužení nevolnictví. Dopady Bílé hory se začaly mírně rozvolňovat s reformami Marie Terezie (1740–1780) a Josefa II. (1780–1790) – základní vzdělání pro všechny a hlavně zrušení nevolnictví byly klíčové pro postupnou modernizaci společnosti. Vědecký pokrok na přelomu 18. a 19. století umožnil příchod průmyslové revoluce; vznikaly první továrny, budovaly se železniční spoje. Které z těchto momentů historie podle tebe přispěly k procesu nářečního rozrůznění, které naopak pomohly stírat nářeční rozdíly?

Odpověď

Utužení nevolnictví po třicetileté válce zabránilo nevolníkům opustit jejich rodnou vesnici; lidé byli připoutáni k půdě, kterou museli obhospodařovat, což bránilo přirozené migraci obyvatel. Izolace jazykového společenství tak měla přirozeně za následek vznik či utužení nářečních rozdílů. V této době se završil proces nářeční diferenciace (rozrůzněnosti). Opačný proces odstartovaly reformy Marie Terezie a hlavně jejího syna Josefa II. na konci 18. století. Zrušení nevolnictví znamenalo, že lidé již nebyli vázáni k půdě, mohli se stěhovat a uzavírat manželství bez svolení vrchnosti. Současně to byla doba, kdy vznikaly první továrny. Města tak nabyla ještě většího významu. Koncentrace obyvatel rozličného nářečního zázemí ve městech pak vedla ke stírání nářečních rozdílů.


Nářečí na ústupu

Stírání nářečních rozdílů pak v průběhu 20. století pokračovalo, přesto se nám dědictví dialektů v jisté míře zachovalo. A nemyslím tím jen odborné spisy a slovníky intelektuálů 19. a 20. století, kteří se báli o budoucnost našeho kulturního dědictví, myslím tím hlavně citelnou stopu, kterou v určitých oblastech republiky nářečí zanechala v mluveném jazyce.

Dialekty jako útvary národního jazyka, tj. se svébytnými rysy v hláskosloví, tvarosloví, větné stavbě a lexiku (slovní zásobě), teď v podstatě tak patří minulosti. Dnes mluvíme o tzv. interdialektech.

Interdialekt

Vzpomínáš si? Tento termín už byl použitý v souvislosti s obecnou češtinou. Malá připomínka s etymologickým okénkem: dialekt už znáš – nářečí, inter- je latinská první část složených slov nesoucí význam mezi (ale také uvnitř, během a před).

Český ekvivalent bude možná ještě srozumitelnější: nadnářečí. Ať už ale mluvíme o nadnářečí nebo interdialektech, myslíme tím vzniknuvší stav poté, co byly setřeny specifické rysy jednotlivých nářečních skupin, čímž se nářeční skupiny sjednotily v jednu velkoplošnou. Je ovšem pravdou, že interdialekty nejsou stabilizované. Tento proces neproběhl všude stejně, záleželo na komunikačních spojích. Kupříkladu výstavba železnice – zapomenutější kraje, kde byl potenciál průmyslu (naleziště, pracovní síla, suroviny), byly najednou spojeny přímou linkou s městy, někdy i těmi evropských rozměrů. Čechy a západní Morava byly protkány komunikačními a dopravními spoji do centra Prahy – tím vznikl fenomén obecné češtiny. Lidé začali více migrovat; stěhovali se do měst nebo denně dojížděli do práce. Naopak okraje země jako Slezsko, východní a severní Morava si dlouho uchovaly jistou samostatnost a nezávislost na Praze, a tak se jim povedlo déle uchovat i jejich nářečí.


Zétra, nebo pozejtří?

Bylo řečeno, že nářečí se postupně utvářela na základě jazykových změn. Dobrá, ale stále moc obecné. Lépe bude, když se seznámíš s těmi konkrétními. Hranice nářečních skupin zformoval výsledek historického vývoje pračeských samohlásek ýú. Tyto změny se udály mezi 14. a 16. stoletím.

Mapa nářeční skupiny českého národního jazyka

Jedním z pozoruhodných dítek Dialektologického oddělení Akademie věd ČR je Český jazykový atlas. Je to nesmírně rozsáhlé dílo a stále vzniká. Snaží se v něm zachytit všechny změny, co se v češtině udály, a s ohledem na geografické poměry. Vznikají z toho pak velmi přehledné mapy, které krásně demonstrují stav českých nářečí podle teritorií (geografických oblastí).

Zjisti více: Český jazykový atlas

Mapy, které jazykovědci vytvořili, jsou nesmírně zajímavé. ČJA je k dispozici i v online podobě, takže kdybys měl zájem, můžeš si otevřít stránky ČJA. Zatím existuje 5 svazků plus dodatky. Svazky 1 až 3 obsahují lexikální část, tj. teritoriální obměny slovní zásoby. (Možná tě to překvapí, ale výrazů pro pavouka máme v češtině hned jedenáct. Třeba babučinář je vynikající slovo.) Svazek 4 pak ukazuje změny na úrovni mluvnice, tj. územní rozdíly ve skloňování, časování aj. Svazek 5 pak pokrývá zbylé změny, co se v jazyce během vývoje udály – hláskoslovné, skladební, nářeční oblasti. Když najedeš na číslo svazku, můžeš si ho rozkliknout a projít.

Zakreslené hranic​e nářečí (tzv. izoglosy) si ale prosím nevykládej jako státní hranice – tady ti a tady tamti. Je to opět jen orientačně. Utváření nářečí si spíš představ jako házení kamínků do vody. Na klidnou hladinu hodíš kamínek. To, kam dopadne, určíme jako ohnisko (centrum). Z ohniska se šíří vlny, soustředné kruhy. Takto – jako vlny – se šíří mezi mluvčími i jazyková změna; vzdáleností její síla slábne až už nepokračuje vůbec, zastaví se také, když narazí na překážku. Vzdálenost, kam se až vlny dostanou, závisí na velikosti kamínku (na síle jazykové změny).

Podívej se, jak dialektologové zachytili na mapu republiky dvě základní změny, jež formovaly nářečí.

Proměna samohlásky ý

Změna ý demonstrovaná na slově „dobrý“: Českomoravská a česká nářečí v užším smyslu změnila samohlásku ý na ej, dobrej. Tato změna se udála i uprostřed slov (bejk, mlejn, tejden). Ve středomoravských dialektech proběhla později ještě změna ej > é, dobré. Východomoravská nářečí si zachovala starý stav, tedy výslovnost dobrý. Nářečí slezská zrušila délku samohlásky na dobry.

Stejná proměna proběhla u měkkého í.

Proměna samohlásky ú

Původní dlouhé ú českomoravská a česká nářečí v užším smyslu nahradila dvojhláskou ou, soused. Středomoravská nářečí samohlásku dlouhým ó, sósed. Východomoravská nářečí ponechala původní stav, súsed (v metafoře kamínku a vodní hladiny: vlna se k nim nedostala). Slezská nářečí aplikovala svůj způsob jazykové změny a pouze zkrátila existující samohlásku, sused.


Potřebujeme celonárodní nářeční slovník?

S nářečím se to má podobně jako s kriticky ohroženým druhem. Takovým malým příkladem může být velryba černá. Byla přirozenou součástí severního Atlantiku, organizovaný lov velryb trvající už po deset století a změny klimatu však zapříčinily, že je velryba černá ve skriptech mořských biologů vedená pod štítkem kriticky ohrožený druh. Sice v současné době vědci vědí asi o 250 jedincích tohoto druhu, znepokojují je ovšem výsledky pozorování, z nichž plyne, že se tato malá populace nemnoží.

Tak, jak se mořští biologové snaží všemožně ochránit černé velryby a zabránit jejich vyhynutí, se čeští dialektologové (jazykovědci studující nářečí) snaží ochránit nářečí. Slovník nářečí českého jazyka je tak jakousi akcí na záchranu našeho kulturního dědictví. Z živé mluvy se totiž nářečí postupně vytrácí – mnohá slova i celé skupiny slov –, a to v důsledku společenských změn a s tím souvisejících změn ve způsobu života, zejména na venkově. Kolektivizace zemědělství v padesátých letech 20. století, vylidňování vesnic v důsledku stěhování obyvatel za prací, nárůst vzdělanosti nebo vliv sdělovacích prostředků, to vše zapříčinilo postupné vymizení nářečí. Přitom nářečí bylo přirozenou mluvou ještě generace narozené kolem roku 1900. Mnohá slova, která byla v aktivní slovní zásobě (tj. lidé je znali a běžně užívali), dnes už zejména my, mladší generace, neznáme a často jim ani nerozumíme.

Ukázky nářečí

Jestli chceš, můžeš se přesvědčit. Následující věty jsou dochované výpovědi lidí; v závorce je uvedeno, odkud pocházeli.

Diť mezi wječíma ďetma bjehá jako čečetka. (okres Jablonec nad Nisou)

Slovo čečetka (šešetka) má trojí význam; v jednom případě označuje kopretinu/sedmikrásku, v druhém stehlíka, ve třetím živé, čilé dítě, zejm. děvče.

Depa to ďíťe asi zase čábří? (okres Plzeň)

Čábřit znamená bezúčelně chodit, bloumat, ale také bdít, ponocovat.

Do spad vu desíťi a vu štireh vun zasí babóňí. (okres Blansko)

Babouňat je zde ve významu být vzhůru, když ostatní spí, ale znamená to také něco hledat.

Ty ancyjašu jeden, pokoja ňedaš! (okres Ostrava)

Slovo má několik podob (ancijáš, ancyjaš, ancipáš, hancijáš, jancypaš, jancypoš), všechny ale znamenají čert/ďábel. Přeneseně se tohoto slova pak používalo jako nadávky pro zlého člověka, lotra nebo rozpustilé dítě.

Co ho to nemňelo, že si vzal takovou ábrcetli? (okres Příbram)

Ábrcetle (též abrcetle) je hanlivé označení ženy, zpravidla protivné, staré či nehezké.

Některé nářeční výrazy se naopak uchovávají v mluvě mladé generace i dnes. Ve Slezsku je to třeba slovo synek jako označení pro chlapce nebo slovo kobzol (brambora). Na Moravě jsme si uchovali nářeční výraz pro klíště (piják) a také stále nosíme gatě (kalhoty). Z aktivní slovní zásoby se nám nářečí nevyhnutelně vytrácí, přesto díky práci dialektologů nemusí nářečí skončit na smetišti dějin. Nářečí se významně podílelo na vývoji jazyka a dalo mu jeho nevídanou bohatost, bylo by hezké ho uchovat už jen pro tu kulturní hodnotu.


Když se skloubí lingvistika s kriminalistikou

Začínáš taky telefonáty slovy: „Ahoj, to jsem já.“? Člověk by na první dobrou řekl, že je to trochu malá nápověda a že by si ten na druhém konci zasloužil být více informován. Překvapivě tím ale předáváš o sobě celou paletu údajů. Lidský hlas v kombinaci se způsobem vyjadřování je jedinečný. A nejen, že tak rozpoznáme známého, i cizímu člověku na nás samých prozradí mnohé – z jaké jsme společenské skupiny, kolik nám zhruba je, jakého jsme pohlaví, jakého vzdělání, ale také jestli jsme nervózní, jestli jsme sebevědomí v tom, co říkáme. Prvky nářečí vnáší do mluvy další specifikum. Nemusíš mluvit přímo v nářečí, a přesto se do tvé mluvy občas promítnou regionální odlišnosti češtiny.

Fakt, že na základě výpovědi je možné identifikovat osobu, se rozhodli využít i kriminalisté. Forenzní lingvistika (někdy se používá termínu soudní lingvistika) je velmi mladičký vědní obor. Došlo v něm k mezioborovému spřažení lingvistiky, právní vědy a kriminalistické praxe. Forenzní lingvisté vyhodnocují texty anonymních pisatelů, případně anonymních mluvčích a srovnávají je s texty nebo nahrávkami, jejichž původce je znám. Cílem této práce je zjistit jakoukoli zásadní informaci o dané osobě a za příznivých podmínek uskutečnit i individuální identifikaci osoby. Nejzávažnější otázka, která před lingvisty v tomto případě stojí, je, zda může jazykový projev jedince (písemný i mluvený) obsahovat takové znaky, které by umožnily jednoznačně vyloučit, nebo naopak jednoznačně potvrdit autorství určité osoby. Co myslíš, má tento obor budoucnost?

Tip: Forenzní lingvistika

Kdyby ses chtěl podívat, jak vypadá taková forenzní lingvistika v praxi, podívej se na video, které připravila Česká televize ve spolupráci s lingvisty z Akademie věd ČR.


Chceš si vyzkoušet svoji schopnost dedukce?

Znáš ten díl Sherlocka Holmese, kde Sherlock díky hlíně ulpělé na botách zavražděné zjistil, odkud přijela? Vzorek hlíny z bot odnesl do laboratoře, provedl náležitý rozbor (jaké obsahuje kousky hornin, jaké částečky prachu a jaké části odumřelých rostlin), vzal si mapu s okolím Londýna a na základě znalostí půdního podloží, rozmístění továren a rostlinné vegetace označil oblast, z níž žena přijela. Solidní detektivní práce.

Je tady pro tebe připraveno sedm výpovědí od lidí z různých koutů republiky (přepsané slovo od slova, tak jak mluvili a vyslovovali jednotlivé hlásky). Podobně jako Sherlock se zaměř na klíčové prvky v textu, proveď rozbor. Tvým úkolem je ve spolupráci s mapovou aplikací pro korpusy mluvené češtiny odhalit, odkud daný člověk pocházel. Otevři si tento odkaz a sleduj návod níže.

Obrázkový návod

Jsi tu. Takto vypadá stránka po rozkliknutí odkazu.

Když najedeš kurzorem na nějaké barevně vyznačené území a klikneš, objeví se ti okno s informací, o jakou nářeční oblast se jedná. Navíc v okně pod čarou je zelený text Zobrazit kartu oblasti, ten je rozklikávacím odkazem.

Na levé straně máš další rozklikávací nabídku: Obecné rysy regionu, Specifické rysy nářeční oblasti (ty budou pro tvůj úkol asi nejužitečnější) a Seznam obcí s nahrávkami.

Kdyby sis chtěl poslechnout, jak mluva dané nářeční skupiny zní, klikni na zelenožlutý štítek.

Pod zeleným textem Zobrazit ukázky se skrývá pár audionahrávek, které si můžeš pustit.

Soubor ke stažení


Lidé dříve žili mnohem více s přírodou než my dnes. Není tedy divu, že pro pojmenování zvířat najdeme v českých nářečích tolik výrazů. Zahraj si pexeso a potrénuj tak paměť i nářeční slovník.​

Kvíz – nářeční slovník

Pokus se odhalit význam slov a obohatit si tak svůj nářeční slovník.

Tip: Není brumbál jako Brumbál

Pokud jsi četl pozorně, neuniklo ti jedno z nářečních pojmenování čmeláka – brumbál. Jsi-li znalcem mistrovského díla J. K. Rowlingové, tak se ti okamžitě vybavil ředitel Školy čar a kouzel v Bradavicích. Co je ale naprosto perfektní detail (aspoň pro nás milovníky jazyka), tak je uchování významu jména v překladu do češtiny. Víš, jak se ředitel jmenuje v originále? Albus Dumblebore. Slovo dumbledore pochází ze staré keltštiny (z jednoho ze tří jazyků, z nichž angličtina převážně čerpala) a světe div se pojmenovávalo čmeláka.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info