1. Co je to UNESCO?

Kdy byla organizace UNESCO založena a kde sídlí? O jaký typ organizace se jedná? Čím se zabývá? Jak funguje? Jak probíhá spolupráce České republiky s organizací UNESCO?

Úvod tématu
2. Světové dědictví

Nejdříve bych ti chtěl představit obsah a hlavní myšlenku zpracovaného tématu, které je zaměřeno na jednu z činností UNESCO a to na ochranu přírodního a kulturního dědictví. Patra pyramidy představují jednotlivé kapitoly, kde budeš postupovat směrem od základny k vrcholu.

Bez popisku

Během cesty určitě nalezneš mnoho zajímavých informací, tvá pouť za poznáním začne u mezinárodní organizace a skončí v Telči u konkrétní památky UNESCO. A proč zrovna v Telči? Odpověď v následujících kapitolách jistě najdeš.


Motto UNESCO

„Building Peace In The Minds Of Men And Women“ („Budování míru v myslích mužů a žen“) představuje krátkou charakteristiku činnosti organizace UNESCO. Tato organizace se snaží o budování a posilování kultury míru rozvíjením vzájemných mezinárodních vztahů (principy nenásilí, vzájemného respektu, mezikulturního dialogu, mezináboženské tolerance).


Založení UNESCO

Důvodem pro založení UNESCO byla druhá světová válka a hrůzy s ní spojené. Jednotlivé státy hledaly cestu, jak rekonstruovat vzdělávací systémy. Od 1. do 16. listopadu 1945 probíhala v Londýně konference Organizace spojených národů (OSN), kde se zástupci čtyřiačtyřiceti zemí rozhodli pro založení organizace, která by ztělesňovala skutečnou kulturu míru.

16. listopadu 1945 byla podepsána Ústava zakládající UNESCO. Ústava pak vstoupila v platnost 4. listopadu 1946 po její ratifikaci (závazné potvrzení platnosti, např. parlamentem) zakládajícími dvaceti státy (mezi nimi i Československo).

Hlavním sídlem je Paříž. Budova byla postavena v letech 1955-1958 a slavnostně otevřena 3. listopadu 1958.

Podívej se na video, dozvíš se více o sídle UNESCO.

UNESCO má 193 členských států a 11 přidružených členů (stav k září 2021).

Bez popisku

Zjisti více: Hledáš informace k jednotlivým členským státům?

Tento odkaz ti může pomoci.


Činnost UNESCO

UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu) je specializovaná agentura OSN zaměřená na podporu světového míru a bezpečnosti.

Zaměřuje se především na tyto obory:

 • vzdělání,
 • přírodní vědy,
 • sociální a humanitní vědy,
 • kultura,
 • informace a komunikace.

UNESCO prostřednictvím projektů podporuje:

 • šíření gramotnosti,
 • odborné a školicí programy,
 • programy mezinárodní vědecké spolupráce,
 • propagaci nezávislých médií a svobody tisku,
 • regionální a kulturně-historické památky,
 • propagaci kulturní různorodosti,
 • mezinárodní spolupráci v oblasti kulturního a přírodního dědictví a ochrany lidských práv,
 • snahu o vyrovnání rozdílů ve využívání digitálních technologií ve světě.

Hlavním úkolem organizace UNESCO je proto usilovat o udržení mezinárodního míru rozvíjením spolupráce v oblasti výchovy, vědy a kultury a prosazováním úcty k lidským právům a právnímu řádu.

Globální priority, preferované skupiny

Globálními prioritami UNESCO jsou Afrika a rovnost pohlaví. V Africe si klade za cíl uzdravit sociální rány válek pomocí vzájemného zapojení místních komunit. Hlavní vírou UNESCO je, že trvalý mír a udržitelný rozvoj vychází ze schopností a dovedností lidí, jejich vlastní důstojnosti a právech.

Poselství UNESCO v rámci rovnosti pohlaví je jasné:

„Ženy a muži si musí jako rovnocenní občané užívat rovných příležitostí, možností, schopností, moci a znalostí.“

Do preferovaných skupin jsou zařazeny oblasti týkající se domorodých národů, mládí, malých ostrovních rozvojových států a nejméně rozvinutých zemí.


Fungování UNESCO

Ústava organizace definuje tři hlavní orgány:

 • Generální konference
 • Výkonná rada
 • Sekretariát

Řídícími orgány jsou Generální konference a Výkonná rada.

Hlavním řídícím orgánem UNESCO je Generální konference, která se pravidelně schází každé dva roky. Generální konference má na starosti celkovou správu činností UNESCO obsahující mnohé kompetence, jako je schvalování programů, rozpočtu a výši příspěvků jednotlivých členů, tak i přijímání mezinárodních úmluv a doporučení. Generální konference na svých zasedáních přijímá rezoluce (resolution) či doporučení (recommendation).

Každý členský stát je součástí Generální konference a má jeden hlas. Běžné rozhodování se uskutečňuje prostou většinou a pouze v nejvýznamnějších případech se rozhoduje dvoutřetinovou většinou (např. změna Ústavy). V čele Generální konference stojí předseda, který je volen na jedno dvouletí příslušného zasedání Generální konference.

Výkonná rada odpovídá za řádné plnění programu přijatého Generální konferencí. Výkonnou radu tvoří 58 členských zemí, jež jsou voleny Generální konferencí podle jednotlivých volebních skupin (I - západoevropská skupina + Kanada, II – středoevropská a východoevropská skupina, III - latinskoamerická a karibská skupina, IV - asijská a tichomořská skupina a V - africká skupina, která se dělí na podskupinu arabských států a afrických států). Výkonná rada na svých zasedáních, jež se konají zpravidla dvakrát ročně, přijímá rozhodnutí (decision).

Sekretariát UNESCO zaměstnává cca 1 450 mezinárodních úředníků ze 170 zemí světa, přičemž více než 500 z nich je zaměstnáno v 65 regionálních a národních úřadovnách (tzv. field offices) UNESCO, které se nacházejí zejména v nejméně rozvinutých zemích.

V Evropě je field office jen v Benátkách, liaison offices (úřady určené k reprezentaci UNESCO vůči Evropské unii, OSN a dalším mezinárodním organizacím) jsou v Bruselu a Ženevě.

V čele Sekretariátu UNESCO stojí generální ředitel, kterého jmenuje Generální konference na čtyřleté funkční období.


Logo UNESCO

Logo UNESCO

Logo má tři povinné části:

 • emblém (chrám se zkratkou UNESCO)
 • celý název organizace
 • tečkovaná čára v logaritmické progresi

Jednotlivé části loga se nesmí používat samostatně. Pro název organizace lze použít jakýkoli jazyk, možný je i vícejazyčný název.


UNESCO a Česká republika

Československá republika patřila mezi zakládající členy, kteří přijali Ústavu UNESCO. Česká republika vstoupila do UNESCO dne 22. února 1993.

ČR je při mezinárodní organizaci UNESCO zastoupena prostřednictvím Stálé delegace ČR při UNESCO, která je podřízena Velvyslanectví České republiky v Paříži.

Česká komise pro UNESCO pomáhá rozvíjet spolupráci mezi Českou republikou a UNESCO ve všech prioritních oblastech, monitoruje aktivity UNESCO a analyzuje její dokumenty, předkládá návrhy a doporučení kompetentním ministerstvům a organizacím a přebírá morální patronaci nad neziskovými projekty navázanými na UNESCO.

Logo České komise pro UNESCO

Komise pracuje prostřednictvím tří odborných sekcí:

 • Sekce pro kulturu a komunikaci,
 • Sekce pro vzdělávání, vědu a informatiku,
 • Sekce pro životní prostředí.

Sekretariát České komise pro UNESCO zajišťuje plnění rozhodnutí přijatých Komisí a jejími orgány, udržuje kontakt se Sekretariátem UNESCO v Paříži.

Kvíz – UNESCO

Ověř si základní znalosti o organizaci UNESCO.

Bez popisku

Zjisti více: Zajímá tě spolupráce mezi UNESCO a naším státem?

Informace určitě najdeš na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR. Novinky můžeš sledovat i na FB profilu České komise pro UNESCO.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info