5. Zavádění CSR do firemní praxe

Jakým způsobem probíhá zavádění CSR do firemní praxe? Ukážeme si to na příkladu společnosti LIDL ČR, v.o.s., která se v roce 2020 stala výhercem Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost v kategorii Byznys a taky absolutním vítězem CSR.

Úvod tématu
4. Ekonomický pilíř
Kvíz

Zavádění CSR do firemní praxe

Proces si rozdělíme do pěti kroků:

 1. Přípravná fáze – závazek managementu
 2. Identifikace klíčových stakeholderů
 3. CSR strategie a její naplňování
 4. Hodnocení CSR
 5. Komunikace CSR

1. Přípravná fáze – závazek managementu

V první fázi je důležité vzpomenout si, že společenská odpovědnost je dlouhodobou záležitostí a musí se takřka stát součástí firmy. Současně s přípravou je velice důležité zohlednit tyto otázky:

Motivace: Proč bychom měli strategii společenské odpovědnosti zavést?

Hodnocení dosavadního přístupu: Jak se nám dařilo doposud? Kde se můžeme zlepšit? – v této oblasti se využívá tzv. SWOT analýza, která nejen hodnotí současný stav, ale i případný budoucí vývoj. Podle ní se firma rozhoduje, jestli má na uskutečnění podnikatelského plánu vhodné předpoklady.

 • S – strengths (silné stránky) - např. rychlý systém reklamací;
 • W – weaknesses (slabé stránky) - např. dlouhá čekací doba při pokladně;
 • O – opportunities (příležitosti) - např. přenosný skener výrobků;
 • T – threats (ohrožení) - např. změna zákaznických preferencí.

Zatímco silné a slabé stránky představují analýzu vnitřního prostředí organizace (zpravidla ho firmy mohou ovlivnit), příležitosti a hrozby analyzují vnější prostředí firmy (zpravidla ho firmy nemohou ovlivnit).

Povědomí: Co o tom zaměstnanci a vedení už vědí?

Stakeholdeři: Kdo jsou a co od firmy očekávají?

Stávající principy: Můžeme je vidět v misi, vizi nebo hodnotách firmy?

Pracovní list

2. Identifikace klíčových stakeholderů

Ve druhé fázi firma zjišťuje, kdo ti stakeholdeři vlastně jsou a jaké jsou jejich zájmy – to je důležité proto, že v každém prostředí se jejich skladba a význam liší, a teda ani strategie CSR nebude vždy stejná. Tyto rozdíly jsou klíčové při tvorbě efektivní strategie, protože ne každý stakeholder má stejný vliv a zájmy, mluvili jsme o tom v první kapitole. Stakeholdeři s vysokým zájmem i vlivem jsou pro firmu klíčoví.

Pracovní list

3. CSR strategie a její naplňování

V této fázi si firma na základě analýzy stakeholderů a dosavadních cílů stanovuje cíle pro strategii společenské odpovědnosti. Ty vytváří podle klíčových oblastí CSR a následně podle nich vytváří strategii a způsob, jakým se bude naplňovat. Každý z cílů by měl mít ještě dílčí aktivity – nejen co bude dosaženo, ale také jak.

Prakticky by schéma mohlo vypadat takhle:

Bez popisku

Pracovní list

4. Hodnocení CSR

Aby si firma byla jistá, že strategie je naplňována, musí taky existovat nástroj na její kontrolu. Na to slouží různé mezinárodní normy a standardy, které kromě monitorování, hodnocení a reportování CSR můžou pomoci při jejím zavádění a rozšiřování. Jsou to například Směrnice OECD, které sledují udržitelný rozvoj, obsahují pravidla a doporučení pro odpovědné chování nadnárodních společností a jejich dodržování je zcela dobrovolné. Důležitým principem je otevřenost v podávání informací stakeholderům.

Příklady témat:

 • transparentnost v podnikání,
 • zveřejňování informací,
 • vztah průmyslu a životního prostředí,
 • konkurenční boj,
 • zaměstnanecké vztahy,
 • financování managementu.

Bez popisku

Zjisti více: Směrnice OECD pro nadnárodní podniky

Chceš-li vědět více o doporučení odpovědného chování podniků v globálním kontextu, podívej se sem.

Pracovní list

„Víš, že v ČR je nejčastěji využívána série norem ISO 14000 (konkrétně ISO 14001, kterou jsme si vzpomínali v environmentálním pilíři CSR), která se zaměřuje na management životního prostředí?“

5. Komunikace CSR

Komunikování CSR je významným krokem, protože v něm si firma buduje svůj image před zákazníky, veřejností, obchodními partnery, zaměstnanci a místní komunitou. Dobrá komunikace pomáhá firmě, aby byla kromě jiného vnímána jako odpovědná, transparentní a spolehlivá. To se může dít prostřednictvím:

 • webových stránek,
 • brožurek a letáků,
 • firemních časopisů a novin,
 • intranetu (soukromá firemní síť),
 • firemních informačních tabulí a nástěnek,
 • prezentací pro zaměstnance, zákazníky či obchodní partnery.

Jedním z prostředků komunikace je například i Zpráva o udržitelném rozvoji, se kterou jsi pracoval/a.

Pracovní list

Bez popisku

Zjisti více: Diskuze o společenské odpovědnosti

Pokud chceš vědět více o společenské odpovědnosti v Lidl ČR, poslechni si třeba ještě tento podcast:

Pokud tě zajímá společenská odpovědnost vysokých škol, podívej se na záznam třeba této diskuze:

Role vysokých škol při vypuknutí celospolečenské krize byla rozebírána v této diskuzi:

Pracovní list

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info