Použité zdroje (Klub tajné pomoci)

Bibliografie použitá a doporučená

 • ANTOŠOVÁ, V., M. BÉDIOVÁ, N. BIRČIAKOVÁ, L. KUBÍČKOVÁ a M. RAŠTICOVÁ, 2016. Analýza kvality života seniorů v České republice [online]. Brno [cit. 2021-7-8]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/documents/20142/372809/Kvalita_zivota_senioru_-_finalni_verze.pdf/47641324-d8b7-56ac-2e78-b7ab3b83fb5a. Ananlýza.
 • Autismus, 2019. ADDP: Asociace dětské a dorostové psychiatrie [online]. Praha [cit. 2021-7-8]. Dostupné z: https://www.addp.cz/dusevni-poruchy/autismus/
 • Co je autismus? 2021. Autismus a Aspergrův syndrom.[online]. Praha [cit. 2021-7-8].
 • FISCHER, Slavomil a Jiří ŠKODA. Sociální patologie: závažné sociálně patologické jevy, příčiny, prevence, možnosti řešení. 2., rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2014. Psyché. ISBN 978-80-247-5046-0.
 • HAYES, Nicky. Základy sociální psychologie. Praha: Portál, 1998. Studium. ISBN 80-7178-198-3.
 • HRADECKÁ, Vlastimila a Ilja HRADECKÝ. Bezdomovství - extrémní vyloučení. [1. vyd.]. Praha: NADĚJE, 1996. ISBN 80-902292-0-4.
 • HUSSEINI, Faisal. Listina základních práv a svobod: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2021. Beckova edice Komentované zákony. ISBN 978-80-7400-812-2.
 • Jednoduchá dětství. 2021. Autismus a Aspergrův syndrom.[online]. Praha [cit. 2021-7-8].
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Sociální práce se seniory v kontextu kritické gerontologie. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7864-2. Dostupné také z: https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/555
 • LINDSMITH, Kirsten, 2021. Přílišné zjednodušování autismu. Autismus a Aspergrův syndrom: Informace o autismu pro rodiče, autisty i odborníky. Co je autismus, jaké to je být autista, nebo mít Aspergerův syndrom. [online]. Praha [cit. 2021-7-8]. Dostupné z: https://mujautismus.cz/2019/11/prilisne-zjednodusovani-autismu/
 • MATOUŠEK, Oldřich. Sociální služby: legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0041-3.
 • MATOUŠEK, Oldřich, KŘIŠŤAN, Alois, Libor MUSIL a Martin SMUTEK, ed. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0366-7.
 • MATOUŠEK, Oldřich, Pavla KODYMOVÁ a Jana KOLÁČKOVÁ, ed. Sociální práce v praxi: specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-818-0.
 • MÜHLPACHR, Pavel. Sociopatologie. Brno: Masarykova univerzita, 2008. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-4550-7.
 • NEŠPOR, Karel. Návykové chování a závislost: současné poznatky a perspektivy léčby. Vyd. 4., aktualiz. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-908-8. 
 • Senioři, 2021. Český statistický úřad [online]. Praha [cit. 2021-7-8]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/seniori
 • Úmluva o právech dítěte. Ostrava: Aries, [1993]. Světové dokumenty.
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese: variabilita a patologie lidské psychiky. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-214-9.
 • VENGLÁŘOVÁ, Martina. Problematické situace v péči o seniory: příručka pro zdravotnické a sociální pracovníky. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2170-5.

Fotografie a obrázky

Úvod

 • Úvodní fotografie
  Zdroj: pixabay.com

1. Kapitola

 • Seniorka
  Zdroj: pixabay.com
 • Potřeby seniorů
  Zdroj: https://www.pfarrbriefservice.de/image/alter-mensch-geht-am-rollator
 • Technika často není seniorům cizí
  Zdroj: pixy.org

2. Kapitola

 • Lidé s PAS vnímají svět jinak
  Zdroj: wallpaperflare.com
 • U lidí s PAS může dojít ke smyslovému přetížení
  Zdroj: pexels.com
 • Elon Musk
  Zdroj: flickr.com
 • Porozumění je důležité nejen pro lidi s PAS
  Zdroj: flickr.com

3. Kapitola

 • Rodina je pro každého člověk velmi důležitá
  Zdroj: pixabay.com
 • V rodině se ale může odehrávat násilí
  Zdroj: pixabay.com
 • Násilí může mít různé důvody, ale dá se pracovat na jeho řešení
  Zdroj: pixabay.com
 • Dětská práva
  Zdroj: pixabay.com
 • Poradíš si?
  Zdroj: pixabay.com
 • Rodina v tom není sama
  Zdroj: pexels.com
 • Aktivita: Poskládej a zjisti jednotlivé funkce rodiny
  Zdroj: pixabay.com

4. Kapitola

 • Návykové látky
  Zdroj: pixabay.com
 • Tvrdé drogy
  Zdroj: pixabay.com
 • Drogově závislý
  Zdroj: pixabay.com
 • Neboj se vyhledat pomoc
  Zdroj: pixabay.com
 • Přiřaď jednotlivé drogy ke kategorii, ke které patří
  Zdroj: pixabay.com

5. Kapitola

 • Člověk bez domova
  Zdroj: pixabay.com
 • Střecha nad hlavou
  Zdroj: pixabay.com
 • Člověk bez domova se psem
  Zdroj: pixabay.com
 • Spát s nebem nad hlavou nemusí být zrovna romantika
  Zdroj: pixabay.com
 • I takovýhle dům může být obydlený
  Zdroj: pixabay.com

Bonus

 • Mladí lidé
  Zdroj: pexels.com
 • Neboj se hledat pomoc
  Zdroj: pexels.com

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info