Použité zdroje (Čeština, jak ji neznáš)

Bibliografie použitá a doporučená

 • BALHAR, Jan a kol. Český jazykový atlas 15; Dodatky. Praha: Academia, 1992 (dotisk 2004), 1997, 1999, 2002, 2005; 2011. V elektronické podobě: https://cja.ujc.cas.cz

 • BĚLIČ, Jaromír. Nástin české dialektologie. Praha: SPN, 1972.

 • Comrie, Bernard, and Greville G. Corbett. The Slavonic Languages. 1st pub. in pbk. London: Routledge, 2002.

 • CVRČEK, Václav. Regulace jazyka a Koncept minimální intervence. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. Studie z korpusové lingvistiky. ISBN 978-80-7106-600-2.

 • ČECHOVÁ, Marie, Karel OLIVA a Petr NEJEDLÝ. Hrátky s češtinou. V SPN 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2007. ISBN 978-80-7235-349-1.

 • ČECHOVÁ, Marie. Řeč o řeči. Praha: Academia, 2012. Lingvistika (Academia). ISBN 978-80-200-2069-7.

 • ČECHOVÁ, Marie. Život s češtinou: nomen omen : Češka - češtinářka - Čechová. Praha: Academia, 2017. Lingvistika (Academia). ISBN 978-80-200-2694-1.

 • ČIHÁK, Jan. Ke konceptu minimální intervence. Jazykovědné aktuality XLVI, 2009, s. 135–138.

 • DOKULIL, Miloš. K otázce normy spisovného jazyka a její kodifikace. SaS 13, 1951/1952, s. 135–140.

 • Etnogeneze Slovanů: Slovanské kmeny [online]. 2008 [cit. 2021-12-10]. Dostupné z: http://slovane.cz/?p=205

 • FLAJŠHANS, Václav. Písemnictví české slovem i obrazem od nejdávnějších dob až po naše časy. Díl 1. Praha: Grosman a Svoboda, 1901.

 • HOMOLÁČ, Jiří a Kamila MRÁZKOVÁ. Jazyková regulace jako věc dohody. SaS 72

 • Horálek, Karel. Úvod do studia slovanských jazyků. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1955.

 • CHARVÁT, Petr a Jiří PROSECKÝ, ed. Ibrahim ibn Ya`qub at-Turtushi: Christianity, Islam and Judaism Meet in East-Central Europe, c.800-1300 A.D.: proceedings of the International Colloquy 25-29 April 1994. Praha: Orientální ústav AV ČR, 1996.

 • CHROMÝ, Jan. Tzv. hyperkorektnost a její vztah ke kodifikaci češtiny. 90, 2007, s. 113–122.

 • IREINOVÁ, Martina – KONEČNÁ, Hana. Jak se kde v Česku mluví aneb Co víme o dialektech. In Rusinová E. (ed.). Přednášky a besedy z LII. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Filozofická fakulta MU, 2019, s. 85–125.
 • KLOFEROVÁ, Stanislava – ŠIPKOVÁ MILENA (eds.). Život ve slovech, slova v životě. Procházka labyrintem českých nářečí. Praha: NLN, 2018.

 • KLOFEROVÁ, Stanislava. Jak se mluví na Moravě? In Rusinová, E. (ed.). Přednášky a besedy z XXXIX. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Filozofická fakulta MU, 2006, s. 73–79.

 • Kosek, Pavel. Historická mluvnice češtiny - překlenovací seminář. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014.

 • Kosek, Pavel. Historická mluvnice češtiny I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014.

 • KULDANOVÁ, Pavlína a Ivana GEJGUŠOVÁ. Čeština - jazyk slovanský: [sborník prací z mezinárodní vědecké konference, pořádané v rámci oslav 10. výročí vzniku Ostravské univerzity a jako součást Evropského roku jazyků (Ostrava, listopad 2001)]. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita, 2001, s. 18–29.

 • LAMPRECHT, Arnošt. Ke kořenům jazyků. Brno: Host, 2016. Studie osobností brněnské lingvistiky. ISBN 978-80-7577-031-8. s. 53−85

 • NĚMEC, Igor a Jan HORÁLEK. Dědictví řeči. Praha: Panorama, 1986.

 • NĚMEC, Igor. Slova a dějiny. Praha: Academia, 1980.

 • PODBORSKÝ, Vladimír. Úvod do studia archeologie. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 25−26, 108−110.

 • PROŠEK, Martin a Kamila SMEJKALOVÁ. Kodifikace – právo, nebo pravomoc? 94, s. 221–241.

 • Rejzek, Jiří. Zrození češtiny: jazyková situace a jazykový vývoj v českých zemích mezi 6. a 11. stoletím. Vydání první. Praha: NLN, 2021.
 • Šaur, Vladimír. Etymologie slovanských příbuzenských termínů. 1. vyd. Praha: Academia, 1975.

 • ŠRÁMEK, Rudolf, ed. Spisovnost a nespisovnost dnes: sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci : Šlapanice u Brna 17.-19. ledna 1995. Brno: Masarykova univerzita, 1996. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. ISBN 80-210-1304-4.

Internetové zdroje

Fotografie a obrázky

Úvod

1. Kapitola

2. Kapitola

3. Kapitola

Autorka tématu

Mgr. Klára Čáslavová

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info